image banner
Đảng Cộng sản Việt Nam:Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam
Cách đây 92 năm đã diễn ra một sự kiện trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam - Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam đã họp từ ngày 3-7/2/1930 ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc).
anh tin bai

Tranh ảnh Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). (Ảnh: nguồn Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM)

         Kể từ thời điểm lịch sử này, Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930) hợp nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta. 

Cuộc khủng hoảng bế tắc về đường lối cách mạng đã được giải quyết với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương làm cách mạng vô sản, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới mà tiên phong là Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó là sự lựa chọn của chính lịch sử, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của đông đảo nhân dân Việt Nam. Nhờ vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Mở đầu là lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công rực rỡ, là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh nền kinh tế - tài chính quốc gia kiệt quệ, giặc đói, giặc dốt hoành hành, lại thêm thù trong giặc ngoài tưởng chừng có thể xóa bỏ trong chốc lát chính quyền cách mạng. Nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua ghềnh thác, lướt sóng đi lên. Tiếp theo là chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, chiến đấu chống những thế lực thực dân, đế quốc hung bạo, làm nên một “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”,đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam. Đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc đủ sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bình ổn đất nước.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng đầy ấn tượng của công cuộc đổi mới toàn diện đời sống đất nước, trong điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Việt Nam đã không những đứng vững mà còn phát triển, chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới cho dân tộc Việt Nam. Quan hệ quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhất là những năm gần đây, với việc tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, trở thành thành viên của WTO, đảm đương tốt vai trò Ủy viên không thường trực Liên hợp quốc cùng với các thành viên khác nhiệm kỳ (2008-2009),(2020-2021), xây dựng cộng đồng ASEAN, ký kết các Hiệp định FTA song phương và đa phương. Đến nay, Việt Nam đã chính thức tham gia, ký kết thực hiện 15 FTA có hiệu lực. Môi trường kinh doanh được thúc đẩy và cải thiện đáng kể nhờ sự ổn định về thể chế chính trị, các cơ chế chính sách luôn được xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn và thông lệ, luật pháp quốc tế. Đây là chất xúc tác mạnh giúp giải phóng các điểm nghẽn về chính sách và cơ chế cho toàn bộ nền kinh tế. Với những thành tựu to lớn đó, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng thành công trong 5 năm qua.

 Ngay cả khi đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế, chính trị, đời sống, văn hóa của người dân trên toàn thế giới, Việt Nam với chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng với việc nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin hướng đến miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, tập trung vào phát triển kinh tế. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (NIFC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021- 2025 có thể đạt mức 6,8%/năm.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới,trong bối cảnh trong nước và quốc tế vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã quyết định phải tiếp tục tiến hành củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết  nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rằng, đây là công việc không đơn giản, dễ dàng, trái lại vô cùng khó khăn, phức tạp, thậm chí có thể nói đó là một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ và quyết liệt, đòi hỏi toàn Đảng và cả hệ thống chính trị phải có nỗ lực cao với một quyết tâm rất lớn, phấn đấu bền bỉ, kiên trì với những biện pháp thật kiên quyết, tích cực như Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) về xây dựng Đảng đã đề ra. Chúng ta có đủ cơ sở để tin rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của một Đảng cách mạng chân chính, hết lòng vì nước, vì dân, lại được sự đồng tình ủng hộ của toàn dân tộc, với những chủ trương và giải pháp đúng đắn để củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng sẽ được nâng lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

 Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 92 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam. Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng. Đảng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc và Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới./.

Phạm Hoài Ân - Công đoàn Viên chức tỉnh  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 503
  • Trong tuần: 13 322
  • Tất cả: 1522364
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến