image banner
Văn phòng Đảng ủy Khối
 
Chánh Văn phòng: Lê Thị Huyền Trang
Ký hiệu tắt: VP01
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại CQ & Fax: 080.33205
- E-Mail: lethihuyentrang@quangninh.gov.vn


Phó Chánh Văn phòng: Vũ Duy Thành
Ký hiệu tắt: VP02
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tự động hóa
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33224
- E-Mail: vuduythanh.duk@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Vũ Thị Thu Hường
Ký hiệu tắt: VP03
- Trình độ chuyên môn:
  Kỹ sư Kinh tế - QTDN mỏ; Thạc sĩ Chính sách công
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33227
- E-Mail: vuthithuhuong.duk@quangninh.gov.vn
Chuyên viên: Lê Anh Dũng
Ký hiệu tắt: VP04
- Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.635.177
- E-Mail: leanhdung@quangninh.gov.vn

Lái xe: Lương Xuân Toàn
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Du lịch
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại cơ quan: 080.33206
- E-Mail:

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

(theo Quy định số 10-QĐ/ĐUK ngày 12/9/2022

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

1. Chức năng

Văn phòng Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các Ban Đảng, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. 

Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Đảng uỷ, chủ trì tham mưu bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và chủ trì tổ chức phục vụ hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất và giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; sắp xếp chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy; thực hiện công tác đối ngoại của Đảng ủy; phối hợp, điều hoà hoạt động của các Ban Đảng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.

- Tổng hợp tình hình chung việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy; hoạt động của các cấp ủy cơ sở, các Ban Đảng và các đoàn thể Khối để báo cáo Ban Thường vụ, Thường Trực Đảng ủy (trừ các báo cáo chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của các Ban, Bộ phận).

- Là đầu mối giúp thường trực Đảng ủy xử lý công việc hằng ngày; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Đảng ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức trong Khối theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy, các Ban Đảng và các tổ chức Đoàn thể thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Đảng ủy và của Văn phòng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

- Phối hợp với các Ban Đảng tổ chức tiếp các tổ chức Đảng, đảng viên của Khối theo quy định.

- Chủ trì tham mưu bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy theo phân công, phân cấp.

- Chủ trì tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan Đảng ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ Khối.

- Thường trực công tác Thi đua - Khen thưởng và triển khai các phong trào thi đua của cơ quan Đảng ủy Khối.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ, công tác tài chính của Đảng cho cấp uỷ cơ sở trực thuộc.

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan đảng, các đoàn thể cấp Khối và cơ sở theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, thu nộp và quản lý đảng phí của các cấp uỷ cơ sở trực thuộc.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Thẩm định đề án của các Ban Đảng, tổ chức trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ về: thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án.

2.4. Phối hợp

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, cụ thể hoá một số chủ trương của Đảng uỷ về công tác xây dựng đảng.

- Với các Ban Đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng ủy; sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Với các cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy; báo cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy; phối hợp, tham mưu cho Thường trực Đảng ủy thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, sửa đổi các quy chế, quy định và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, lao động của cơ quan hằng năm.

- Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, chương trình hành động, biên tập văn bản do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.

- Với các ban xây dựng Đảng tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 11 580
  • Tất cả: 1344468
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến