image banner
Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

 

Chủ tịch:Tưởng Xuân Toàn
Ký hiệu tắt: CCB01
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Khoa học quân sự
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0911.518.458
- E-Mail: toantuongccbqn@gmail.com


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(theo Quy định số 12-QĐ/ĐUK ngày 12/9/2022 của

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

 

1. Chức năng

1. Hội Cựu chiến binh và Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

2. Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị có Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện.

3. Làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, tổ chức đội ngũ Cựu chiến binh quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội, đảng viên Cựu chiến binh phát huy tiềm năng, luôn gương mẫu tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

4. Tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

2. Nhiệm vụ

1. Tham gia xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo các cơ sở Hội tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

2. Đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống lại các quan điểm sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Lãnh đạo các cơ sở Hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức theo qui định của Pháp luật.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các chương trình, Chỉ thị, Kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan cấp tỉnh. Thực hiện tốt các nghĩa vụ, trách nhiệm, nhiệm vụ người cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động theo qui định của Pháp luật.

4. Tham mưu cho Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, công đoàn tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” trong cuộc sống.

5. Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho Cựu chiến binh trong Khối; tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm, tư tưởng cho Cựu chiến binh, luôn nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc cho Đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, đơn vị; Phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên Cựu chiến binh Khối.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 491
  • Trong tuần: 10 280
  • Tất cả: 1398828
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến