image banner
Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra: Phạm Thị An Linh
Ký hiệu tắt: UBKT01
- Trình độ chuyên môn:
  Thạc sĩ Quản lý hành chính, Cử nhân Tâm lý học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33204
- E-Mail: phamthianlinh@quangninh.gov.vn

 

 

Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra: Hoàng Ngọc Tú
Ký hiệu tắt: UBKT02
- Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan:080.33227
- E-Mail: hoangngoctu@quangninh.gov.vn
 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra: Đinh ViếtCường
Ký hiệu tắt: UBKT03
- Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan:080.33207
- E-Mail: dinhvietcuong@quangninh.gov.vn

 

   

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra: Nguyễn Hải Ninh

 Ký hiệu tắt: UBKT04
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
  Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Tin học quản lý
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan:080.33227

- E-Mail: nguyenhaininh.duk@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(theo Quy định số 09-QĐ/ĐUK ngày 12/9/2022 của

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

 

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Khối Cơ quan – Doanh nghiệp) theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng uỷ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao; tổ chức thực hiện chương trinh, kế hoạch công tác hằng năm do uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án (nếu có) trình Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác kiếm tra, giám sát.

b. Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án (nếu có) để Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

c. Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; tham gia ý kiến các trường hợp do các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối đề nghị khen thưởng.

d. Sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối khi cần thiết.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

2.4. Phối hợp

a. Với Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

b. Với Ban Tổ chức Đảng uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

c. Với các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

d. Với các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trinh, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

đ. Với các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối và Ủỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ giao.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 12 486
  • Tất cả: 1332774
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến