image banner
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Trưởng Ban: Trần Văn Toàn
Ký hiệu tắt: BTC01
- Trình độ chuyên môn:
 Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Cử nhân Triết học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33202
- E-Mail: tranvantoan_duk@quangninh.gov.vn

Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Hà
Ký hiệu tắt: BTC02
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan:
- E-Mail: nguyenthithuhatc@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hà
Ký hiệu tắt: BTC03
- Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT:- Điện thoại cơ quan:080.33202
- E-Mail: nguyenthithuhhavp@quangninh.gov.vn 
Chuyên viên: Cao Thị Nguyệt
Ký hiệu tắt: BTC04
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa Du lịch
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33208
- E-Mail: caothinguyet.duk@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(theo Quy định số 07-QĐ/ĐUK ngày 12/9/2022 của

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

1. Chức năng

Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (sau đây gọi  là Ban Tổ chức) là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (sau đây gọi là Đảng ủy Khối), trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống tổ chức đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan Đảng bộ Khối, Cơ quan Đảng ủy Khối. 

2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

1.1. Tham mưu hoặc tham gia tham mưu nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

1.2. Tham mưu, đề xuất xây dựng các đề án về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối.

1.3. Tham mưu công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; quản lý cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối và của các Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối theo phân cấp; chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng cho các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối.

1.4. Tham mưu cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối. Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức theo quy định.

1.5. Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các quy định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

1.6. Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và lao động Cơ quan Đảng ủy Khối và tham mưu đánh giá xếp loại chất lượng công chức và lao động Cơ quan Đảng ủy Khối.

1.7. Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, lao động thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối.

1.8. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ Khối.

1.9. Tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.1. Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối về các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; các Đoàn thể của Đảng ủy Khối.

 2.2. Hướng dẫn về công tác tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối (chuyển giao, chia tách, sáp nhập, thành lập mới …).

2.3. Nghiệp vụ công tác cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc theo quy định, hướng dẫn của Đảng.

2.4. Công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra

3.1. Các đề án, văn bản về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc, các tổ chức đoàn thể trực thuộc trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.   

3.2. Thẩm định và trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

3.3. Thẩm định hồ sơ xét kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, xoá tên trong danh sách đảng viên, cho ra khỏi Đảng và các vấn đề về đảng tịch cho đảng viên trước khi trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

3.4. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

4. Phối hợp

Phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối, các tổ chức Đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; công tác tổ chức, cán bộ của các Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối theo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao

5.1. Tham mưu cho Đảng uỷ Khối về công tác quản lý cấp uỷ viên cơ sở theo phân cấp.

5.2. Đề xuất xây dựng quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy cơ sở, cán bộ, công chức của cơ quan Đảng ủy Khối, đoàn thể thuộc biên chế cơ quan Đảng ủy.

5.3. Đề xuất với Ban Thường vụ Đảng uỷ giải quyết chế độ, chính sách, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo phân cấp quản lý.

5.4. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế cơ quan Đảng ủy.

5.5. Quản lý và khai thác dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ.

5.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 343
  • Trong tuần: 10 132
  • Tất cả: 1398680
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến