image banner
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX họp từ ngày10/7/2020 đến ngày 11/7/2020 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VIII trình.

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII

 Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự phối hợp của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; của cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra.

Hầu hết cấp ủy cơ sở phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị có bước tiến bộ vượt bậc so với nhiệm kỳ trước.

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt: Giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng... đã đạt được những kết quả tích cực. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã quan tâm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ; cơ quan văn hoá, doanh nghiệp giỏi, các đoàn thể vững mạnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ có bước trưởng thành, tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và của đất nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở có sự đổi mới nhiều nội dung nên đã đạt được những kết quả rõ nét; các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Chỉ tiêu về xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng “Cơ quan văn hoá” hoàn thành vượt mức. Những kết quả trên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đóng góp vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII còn những thiếu sót, tồn tại: Có nơi vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chưa rõ nét, còn có lúng túng, nhất là khi thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cấp ủy là thủ trưởng cơ quan chuyên môn. Chỉ tiêu về xếp loại tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới có năm còn chưa đạt. Chất lượng bồi dưỡng phát triển đảng viên ở một số cấp ủy chưa cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt diễn biến tư tưởng ở một số cấp ủy cơ sở đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống; ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình còn thấp; còn có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; cá biệt còn có đảng viên viết đơn xin ra khỏi Đảng. Một số cấp ủy cơ sở xây dựng, thực hiện quy chế làm việc chưa thật sự nghiêm túc; nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, có nơi có chi bộ còn bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của một số cấp ủy cơ sở chưa sát tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chất lượng kiểm tra, giám sát có cuộc chưa cao, giải quyết đơn thư tố cáo còn chậm. Còn có cấp ủy cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thể; ý thức của một số đoàn viên, hội viên trong tham gia các hoạt động của đoàn thể chưa cao; hội viên, đoàn viên có xu hướng “già hóa” đã ảnh hưởng tới chất lượng tổ chức, hoạt động đoàn, hội.

Nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế đó là: Những ảnh hưởng, tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự trong nước và trong Tỉnh; biến đổi khí hậu, thiên tai; đặc biệt dịch bệnh COVID- 19 đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các cơ quan đơn vị; vấn đề an ninh mạng và thông tin xấu, độc có lúc dẫn đến sự băn khoăn, lo lắng trong tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhiều cấp ủy có nhiều biến động; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ quan chuyên môn phần nào ảnh hưởng tới tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng. Nguyên nhân chủ quan là: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có lúc, có việc còn chưa quyết liệt. Một số cấp ủy còn có biểu hiện chủ quan, đơn giản hóa trong quá trình thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện đầy đủ các nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ... Còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng, đầy đủ về việc học tập lý luận chính trị; tính tự giác trong rèn luyện phấn đấu, tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc trao đổi thông tin, nắm tình hình về cán bộ, đảng viên  giữa cấp ủy cơ sở và cấp ủy địa phương nơi cư trú chưa chặt chẽ, có nơi còn mang tính hình thức. Một số tổ chức đoàn thể cơ sở chưa phát huy được vai trò trong xây dựng cơ quan, đơn vị, chủ yếu tập trung vào hoạt động phong trào do tổ chức đoàn thể cấp trên phát động.

2. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV.

2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Phấn đấu có trên 60% cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối được công nhận cơ quan văn hóa; 50% doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp giỏi.

- Hàng năm, phấn đấu có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hàng năm, có từ 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phấn đấu đến năm 2025, có từ 60% trở lên đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên (trong đó, 100% đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên).

- Phấn đấu hàng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ từ đầu năm (tương đương khoảng 150 đảng viên/năm).

- Hàng năm, có trên 90% tổ chức đoàn thể cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, thực hiện hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát (trong đó, về chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát: 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc được kiểm tra, giám sát; 100% tổ chức đảng, đảng viên khi phát hiện vi phạm được kiểm tra làm rõ, xử lý đúng quy định).

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.3.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và các cơ quan, đơn vị trong Khối cùng với toàn tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng, phát triển Quảng Ninh sớm là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác,  gương mẫu, sẵn sàng đi đầu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất và thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, chống quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để nắm tình hình và quản lý cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 2.3.2. Công tác xây dựng Đảng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng ngay khi phát sinh. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Khối. Quan tâm chỉ đạo các nội dung công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng; chuẩn bị các nội dung hướng đến Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh (04/9/1964 - 04/9/2024).

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cấp ủy trong công tác dân vận; kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và xem xét giải quyết. Chủ động phát hiện, xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc trong cơ quan, đơn vị.

Tăng cường chỉ đạo xây dựng và duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc và các chương trình công tác của cấp ủy; cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, coi trọng sinh hoạt chuyên đề.

Kịp thời sắp xếp, kiện toàn hệ thống các tổ chức đảng phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn giới thiệu nhân sự để bầu cử vào cấp ủy các cấp, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng.

Đổi mới công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, gắn với đánh giá, xếp loại các danh hiệu thi đua của cơ quan, đơn vị và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm. Chú trọng việc xây dựng và tạo điều kiện cho tập thể, cá nhân tiêu biểu phấn đấu liên tục.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; quan tâm xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đúng tiêu chuẩn,  đủ số lượng, đúng cơ cấu; Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt nhất là bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ được phân công công tác đảng ở cơ sở.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ gắn với tăng cường việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng cán bộ vào những nơi trọng yếu, cơ mật; sàng lọc và kiên quyết đưa những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Coi trọng chất lượng, gắn công tác phát triển đảng viên với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị; thực hiện chặt chẽ công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ phát triển Đảng, hồ sơ quy hoạch cấp ủy cơ sở.

Phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đảm bảo nội dung, phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; kỷ luật Đảng phải gắn với kỷ luật cán bộ công chức, viên chức. Đồng bộ việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát của Đảng, các đoàn thể với kết luận thanh tra, kiểm toán; thi hành nghiêm kỷ luật đảng; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng nguyên tắc thẩm quyền và trình tự theo quy định. Thường xuyên quan tâm kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; chú trọng công tác tuyên truyền việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đi đôi với phê phán, đấu tranh các hành vi phạm đạo đức.

2.3.3. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

Các cấp ủy cơ sở tăng cường phối hợp với tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động giữ gìn kỷ cương, đoàn kết, phát huy trí tuệ, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 thực chất, đem lại hiệu quả thiết thực. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, tránh biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động. Có giải pháp khắc phục khó khăn do số lượng hội viên có xu hướng giảm, đoàn viên có xu hướng già hóa; đưa các hoạt động về cơ sở với nội dung trọng tâm, thiết thực, hiệu quả; chú trọng chỉ đạo công tác phối hợp giữa các đoàn thể trong các phong trào thi đua; tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan và thực hiện tôt chức năng giám sát, phản biện xã hội của đoàn thể; đổi mới trong đánh giá, xếp loại để nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII trình Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX tiếp thu ý kiến của Đại hội; phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Tỉnh ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX gồm  25 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Đảng uỷ; kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX căn cứ Nghị quyết Đại hội, tiếp thu ý kiến tham gia của Đại hội vào chương trình hành động để sớm ban hành và triển khai thực hiện. Kịp thời điều chỉnh bổ sung vào chương trình hành động các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng lần thứ XIII theo chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy khối và các tổ chức đảng trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động trong toàn Đảng bộ nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 56 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra, góp phần xứng đáng vào hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1309
  • Trong tuần: 12 522
  • Tất cả: 1332810
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến