image banner
Thông tin sinh hoạt Chi bộ (Số 99 - Tháng 10/2021)
anh tin bai

I. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2021

            1. Tiếp tục tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là thành công của chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng phòng COVID-19 mũi 1 của tỉnh Quảng Ninh; quán triệt cán bộ, đảng viên tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả phòng, chống dịch bước đầu.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của những tháng còn lại năm 2021; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.

3. Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.

            4. Tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai các nội dung chuyên đề năm 2021 – chuyên đề toàn khoá :“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); tích cực xây dựng gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

            5. Tuyên truyền kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của ngành, cơ quan, đơn vị trong tháng 10: 91 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận của Đảng (15/10, kiểm tra Đảng (16/10), Văn phòng cấp uỷ (18/10); ; 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); 74 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quảng Ninh (18/10); 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10); 58 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10)...

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 24/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đề án Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” (sau đây gọi là Đề án). Nhân sự kiện này, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối có bài viết giới thiệu về một số nội dung cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được nêu trong Đề án.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất chủ trương:  “…đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ: “Tiếp tục tổng kết thực tiễn phù hợp nhằm nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và có cơ chế đủ mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Cùng với mục đích cụ thể hóa chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, việc xây dựng Đề án là cần thiết. Vì, cần phải đánh giá việc thực hiện đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng của Đảng ủy Khối theo Quyết định số 1915-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” Thông báo số 1378-TB/TU ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh” một cách toàn diện để tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra và khắc phục được ưu điểm tồn tại, hạn chế, vướng mắc để khắc phục.

Mặt khác, hiện nay, trên phạm vi toàn quốc, phần lớn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành sắp xếp lại Đảng bộ Khối theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018, 37 tỉnh, thành phố đã thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; 12 tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối; 37/37 Đảng bộ Khối nêu trên có tổ chức đảng trong một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối. Một số Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thành phố trong toàn quốc đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ khối và đạt được kết quả tích cực (Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa…). Trong giai đoạn sắp tới, việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp; do đó, cần thiết phải đánh giá tổ chức, hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là trong các doanh nghiệp hiện có ở trong và ngoài Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhằm sắp xếp lại tổ chức đảng cho phù hợp; qua đó, góp phần củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Từ sự cần thiết, căn cứ nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép Đảng ủy Khối xây dựng Đề án và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương theo Thông báo số 285-TB/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban ngày 26/7/2021”. Đã thành lập Tổ Biên tập, xây dựng Đề án và chỉ đạo triển khai công tác xây dựng Đề án. Từ khi được khởi thảo đến ngày 23/9/2021, Đề án đã qua 05 lần xin ý kiến và sửa đổi, bổ sung với 42 lượt ý kiến tham gia. Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 24/9/2021 đã tiếp thu tối đa những ý kiến tham gia của các tập thể, cá nhân; ngoài các phụ lục, tài liệu tham khảo, Đề án có 45 trang gồm 05 phần chính: (1) Lý do, căn cứ xây dựng Đề án; (2) Thực trạng tổ chức đảng, đảng viên, phương thức, năng lực lãnh đao, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; (3) Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới; (4) Tổ chức thực hiện; (5) Kiến nghị, đề xuất. Cùng với quyển Đề án, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập hợp đầy đủ nhưng văn bản, tài liệu có liên quan làm căn cứ xây dựng Đề án và được bố trí thành một quyển tài liệu riêng đi kèm Đề án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề án đã đánh giá một cách tổng quát, toàn diện về thực trạng tổ chức đảng, đảng viên, phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Trong đó, về ưu điểm, kết quả đạt được như sau:

Một là, các nhiệm vụ, giải pháp được chỉ ra tại Quyết định số 1915-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh” được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và  triển khai tổ chức thực hiện, một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Quyết định số 1915-QĐ/TU đã cơ bản được khắc phục. Về cơ bản, 06/06 nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Thông báo số 1378-TB/TU ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh”  đã được Đảng ủy Khối thực hiện và hoàn thành. Đảng ủy Khối đã chủ động rà soát các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối để tiến hành sắp xếp phù hợp với tổ chức của cơ quan, đơn vị gắn với chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở bố trí lãnh đạo cấp trưởng cơ quan, đơn vị là bí thư cấp ủy. Qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đã đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao vai trò, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai là, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối tiếp tục được đổi mới; năng lực lãnh đạo có chuyển biến tích cực, nhất là trong lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc lãnh đạo thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền và công tác dân vận được quan tâm đổi mới. Tăng cường lãnh đạo thông qua công tác tổ chức và công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để phòng ngừa. Việc thực hiện tốt quy định nêu gương của phần lớn cán bộ, nhất là lãnh đạo cấp ủy đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Khối.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế:

Một là, việc triển khai thực hiện Quyết định số 1915-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của BTV Tỉnh ủy “phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Quảng Ninh” có việc còn lúng túng, chưa bài bản; đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể chưa đạt yêu cầu. Đảng ủy Khối hạn chế về phạm vi, thẩm quyền trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, về cơ bản, Đảng ủy Khối chủ yếu thực hiện công tác đảng vụ. Việc tham gia ý kiến với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh về những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan cấp tỉnh còn khá hạn chế. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND chưa nhiều.

Hai là, một số tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng trong đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cấp ủy còn thấp, chưa ngang tầm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; việc xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo chưa bám sát thực tế, chưa lựa chọn các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm, then chốt để tập trung lãnh đạo. Triển khai quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng vẫn có một số nơi còn hình thức, hiệu quả thấp. Một số chi bộ, đảng ủy thực hiện chưa chấp hành nghiêm quy định về sinh hoạt đảng; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, các bước tổ chức sinh hoạt chưa đảm bảo theo hướng dẫn; hiệu lực lãnh đạo, tính giáo dục trong sinh hoạt đảng chưa cao. Việc giữ mối liên hệ với chi uỷ, chi bộ nơi cư trú có đảng viên còn thực hiện hình thức. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào, hoạt động; ý thức của một số đoàn viên, hội viên chưa cao; có hiện tượng đoàn viên, hội viên ngại tham gia các hoạt động đoàn thể; vai trò, trách nhiệm tham gia công tác xây đựng Đảng của các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở nhìn chung còn hạn chế.

Ba là, về tổ chức bộ máy: Tên gọi của Đảng bộ Khối như hiện nay chưa phản ánh đầy đủ loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối do hiện trong Đảng bộ Khối có 05 tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên (chiếm 8,06% tổ chức cơ sở đảng; 17,5% đảng viên của Đảng bộ Khối). Mô hình một số tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối không còn phù hợp với tình hình hiện nay, cần được xem xét điều chỉnh; các đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên hầu như không có biên chế chuyên trách công tác đảng; không bố trí được biên chế chuyên trách làm phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở có từ 300 đảng viên trở lên theo quy định.

Đề án cũng chỉ ra một số khó khăn vướng mắc: Đảng ủy Khối không có thẩm quyền lãnh đạo trực tiếp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chức đảng trực thuộc; vì vậy, việc theo dõi, đôn đốc, nắm bắt kịp thời kết quả của các tổ chức đảng trực thuộc nhằm đề xuất với Tỉnh ủy những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả. Đảng ủy Khối chưa có cơ chế để tạo lập mối quan hệ giữa Đảng ủy Khối đối với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND để có thể thực hiện đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối; không thực hiện được công tác luân chuyển cán bộ của Đảng ủy Khối xuống các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc do đặc thù không có cơ quan chuyên môn đồng cấp và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là tổ chức đảng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đảng ủy Khối vừa là cấp trên trực tiếp của đảng ủy sở, ban, ngành vừa có quan hệ phối hợp công tác với ban cán sự đảng, đảng đoàn và tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành… thực tế nêu trên có lúc gây khó khăn cho công tác cán bộ. Trong công tác quản lý cán bộ ở Đảng bộ Khối ở một số sở, ngành có các mối quan hệ đan xen giữa nhiều chủ thể: (1) Ban cán sự đảng, đảng đoàn; (2) Đảng ủy; (3) Tập thể lãnh đạo sở, ngành; (4) Đảng ủy Khối (chỉ quản lý cán bộ cấp ủy). Đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ cở đang “già hóa”; hội viên hội cựu chiến binh tiếp tục giảm đã ảnh hưởng tới chất lượng tổ chức, hoạt động đoàn, hội.

Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nêu trên có nguyên nhân khách quan là: Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố ban hành đã lâu, nhưng chưa được tổng kết, sửa đổi, bổ sung nên có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. Tương tự, các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức cơ sở đảng trong từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều đã qua nhiều năm thực hiện và có một số bất cập, nhất là khi Đảng bộ Khối thực hiện chủ trương lãnh đạo cấp trưởng cơ quan, đơn vị là bí thư cấp ủy. Trong thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm công tác cán bộ đối với cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, hạn chế lớn nhất là ĐUK chỉ có thẩm quyền tham gia nhận xét, đánh giá bằng văn bản (khi có yêu cầu) đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đang công tác, sinh hoạt đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối; trên thực tế, nội dung này trong nhiều năm qua không được thực hiện. Đảng ủy Khối, từ năm 2015 đến nay có rất ít (mới chỉ có 01 đồng chí) lãnh đạo chủ chốt là cán bộ chuyên trách công tác đảng tại cơ quan Đảng ủy Khối được bổ nhiệm. Đối với công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy chưa có vai trò quyết định, chỉ được “tham gia ý kiến” về sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ, chưa thực sự bảo đảm nguyên tắc: “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”.

Về nguyên nhân chủ quan: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có lúc, có việc chưa kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo. Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là cán bộ chuyên trách công tác đảng có lúc chưa nắm chắc tình hình hoạt động ở cơ sở, chưa kịp thời, chưa sâu sát để đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời đối với cơ sở; nhiều đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là bí thư, phó bí thư cơ sở chưa dành nhiều sự quan tâm tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát và giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhận thức của một số cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động trong phấn đấu vào Đảng, hiểu rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chính trị - xã hội còn có mặt hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ sở, ban, ngành chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch cấp ủy với quy hoạch cán bộ quản lý nhà nước. Việc thực hiện thẩm quyền của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ có nơi còn gặp lúng túng khi thực hiện chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là lãnh đạo cấp trưởng cơ quan, đơn vị.

Đưa ra dự báo về tình hình mới trong giai đoạn 2020 – 2025, Đề án nhận định: Trong giai đoạn 2020 - 2025, việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; đổi mới PTLĐ, nâng cao NLLĐ, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cũng khẳng định cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng về đạo đức, văn hóa được Đại hội XV đặc biệt quan tâm để góp phần nâng cao NLLĐ, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ CBĐV. Cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục tác động mạnh mẽ tới tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện một cách toàn diện; việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị tiếp tục được triển khai sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Chính phủ; trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cấp ủy tiếp tục bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid 19; đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Khối đang có xu hướng già hóa…; đây đều là những vấn đề sẽ tác động tới việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối. Việc sắp xếp tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục được thực hiện để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với hệ thống tổ chức các cơ quan, đơn vị chuyên môn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Từ đó, Đề án xác định quan điểm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối phải xuất phát từ thực tế, đánh giá đúng thực trạng, xác định khâu yếu, những giải pháp căn bản. Có kế hoạch tiến hành cụ thể, xác định rõ yêu cầu, nội dung và bước đi thích hợp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là chất lượng hoạt động của chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lấy công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng là giải pháp trọng tâm, đột phá; lấy công tác tổ chức, cán bộ là giải pháp căn bản, lâu dài; lấy cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin làm động lực.

Xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gắn với sắp xếp, tổ chức lại hệ thng tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối nhất là đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của các tổ chức đảng trong các cơ quan sở, ban, ngành, doanh nghiệp... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số mục tiêu cụ thể: (1) Hằng năm có trên 60% cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 50% doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp giỏi; có từ 80% trở lên TCCSĐ, cấp ủy cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Khối phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (2) 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, thực hiện hiệu quả chương trình công tác, chương trình KTGS (trong đó, về chỉ tiêu công tác KTGS trong nhiệm kỳ: 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc được KTGS; 100% tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra làm rõ, xử lý đúng quy định); (4) Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trước đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Đề án xác định 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đó là:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện tốt các nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy Khối trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tăng cường trách nhiệm gắn với nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan giúp việc Đảng ủy Khối. Tiếp tục đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa, quy trình hóa công tác trong Cơ quan Đảng ủy Khối. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy khi thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo cấp trưởng cơ quan đơn vị với bí thư cấp ủy; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với đảng viên (nhất là những đảng viên có chức vụ) trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới hình thức, làm phong phú, sâu sắc nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận. Đổi mới và nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, Ban Chỉ đạo 35. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy. Triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận.

Thứ ba, đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các chương trình, kế hoạch công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hoạt động của tổ chức đảng, nhất là việc sinh hoạt đảng. Chấp hành nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và việc cấp ủy các cấp dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Chú trọng hoàn thiện quy chế, quy định, cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo đơn vị trong điều kiện “nhất thể hóa”. Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Đảng bộ Khối, giai đoạn 2021 – 2025; nghiên cứu, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thử nghiệm Phần mềm Sổ tay đảng viên trong một số chi, đảng bộ trực thuộc và triển khai trong toàn Đảng bộ Khối.

Thứ tư, gắn kết chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng với công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đảng viên mới và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy Khối trong phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh trong công tác cán bộ; đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng theo hướng cụ thể, thiết thực, “cầm tay chỉ việc”. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ tại cơ sở phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Đảng ủy Khối chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp Đảng hằng năm; nâng cao hiệu quả kiểm tra nhận thức cho quần chúng của Hội đồng kiểm tra nhận thức. Tăng cường trao đổi, phối hợp với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tỉnh để trao đổi thông tin, phối hợp công tác, nhất là việc nắm bắt, quản lý đảng viên của Đảng bộ Khối cư trú ở các địa phương.

Thứ năm, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh công tác giám sát, nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng kiểm tra “cách cấp”; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ đầu, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ, tích tụ thành vi phạm lớn. Xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ sáu, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn thể trực thuộc trong tham gia xây dựng Đảng.

Thứ bảy, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gắn với xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng ủy khối sau sắp xếp. Đề xuất Tỉnh ủy xem xét đổi tên gọi như hiện có của Đảng bộ Khối thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh để thể hiện đầy đủ các loại hình TCCSĐ trong Đảng bộ Khối; chuyển giao một số tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế có vai trò nhiệm vụ quan trọng, phạm vi hoạt động rộng về Đảng bộ Khối trên cơ sở có tiêu chí cụ thể đối với các đơn vị được tiếp nhận: (1) Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước; hoặc doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với kinh tế, xã hội của tỉnh; (2) Các đơn vị sự nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế... có phạm vi hoạt động rộng, tác động tới đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh). Phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc ngày 24 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đề án của Đảng ủy khối. Đồng thời, thống nhất sẽ đổi tên Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và thực hiện từ năm 2022. Nhất trí chủ trương xem xét chuyển giao các tổ chức Đảng doanh nghiệp đang trực thuộc ở các Đảng bộ địa phương về Đảng bộ Khối.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu thông qua xây dựng, thực hiện Đề án phải xây dựng được Đảng bộ Khối thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phải nỗ lực trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu nhất trong các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; xứng đáng với vị thế Đảng bộ của các cơ quan lãnh đạo, tham mưu trọng yếu của Tỉnh; là nơi đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho tỉnh nhiều cán bộ chủ chốt./.

Trần Văn Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức ĐUK.

 

anh tin bai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

            Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt chú trọng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc quan trọng, thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức và cá nhân. Qua đó đã trực tiếp đẩy mạnh, toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao; góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, thực sự là nguồn lực quan trọng để tỉnh Quảng Ninh phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa chủ động, sáng tạo, sát với nhiệm vụ, đặc điểm riêng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện nêu gương, làm gương trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, liên tục, cá biệt còn có vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; việc sinh hoạt chuyên đề, việc đăng ký, viết cam kết tu dưỡng làm theo Bác của một số tập thể, cá nhân còn hình thức; chưa phát huy tốt vai trò của các nhân tố điển hình trong học tập và làm theo Bác, chưa tạo sức lan tỏa trong cộng đồng...

            Quán triệt sâu sắc, toàn diện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 16- CT/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Theo đó, yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

            Một là, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về chuyên đề toàn khóa và hằng năm. Xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

            Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh, trước hết là các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. 

            Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá trong nghị quyết đại hội đảng các cấp và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, hướng đến mục đích cuối cùng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện rà soát, bổ sung nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đảm bảo xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, nguồn lực cụ thể, đi đôi với việc tổ chức thực hiện.

            Ba là, nâng cao đạo đức hành động, đạo đức lối sống; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức phải là một tấm gương về văn hóa chính trị. Tập trung xây dựng văn hóa trong chính trị, trước hết trong Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên từng lĩnh vực, trong mỗi thành viên của hệ thống chính trị. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phẩm giá, lòng tự trọng, danh dự của người đảng viên, nêu cao bổn phận, lương tâm, dũng khí và trách nhiệm của người đảng viên trong mọi hoạt động và cuộc sống. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, Nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đưa nội dung xây dựng văn hóa trong Đảng trở thành tiêu chí xây dựng và đánh giá cơ quan, đơn vị; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

            Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, dám đột phá; có trách nhiệm với Nhân dân, hết lòng vì nước, vì dân. Có phương pháp, phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; không bảo thủ, trì trệ; chống bệnh hình thức và thành tích. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

            Bốn là, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các vùng miền trong tỉnh, truyền thống đoàn kết, sáng tạo “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng Mỏ. Xây dựng con người Quảng Ninh “năng động, sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh, thân thiện”; xây dựng và phát triển Quảng Ninh với các đặc trưng “Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc”. 

            Năm là, tăng cường dự báo, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khắc phục tình trạng lơ là, mất cảnh giác; kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là trên không gian mạng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay.

            Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 

            Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ đối với cán bộ, đảng viên”.

            Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trên, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn các giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện; đồng chí bí thư ban cán sự đảng, bí thư đảng đoàn, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

(Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)

anh tin bai
Công nhận đảng viên chính thức

Hỏi: Chi bộ nơi tôi đang sinh hoạt có đảng viên dự bị đã đến hạn xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Chi uỷ lấy ý kiến cấp uỷ nơi cư trú của đảng viên dự bị đang sinh sống thì không được tán thành đề nghị công nhận là đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị trên. Xin hỏi, chi ủy Chi bộ phải giải quyết trường hợp này như thế nào?

Trả lờiTrường hợp nêu trên, chi bộ nơi đảng viên công tác phối hợp với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú phân tích kỹ lý do không tán thành trước khi chi bộ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Nếu có cơ sở khẳng định đảng viên dự bị trên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện công nhận đảng viên chính thức theo quy định tại Điều 1, Điều 5, Điều lệ Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị lên cấp uỷ cấp trên xoá tên đảng viên; nếu đảng viên dự bị có khuyết điểm chưa đến mức xoá tên thì tuỳ theo mức độ khuyết điểm có hình thức kỷ luật đối với đảng viên dự bị để giáo dục trước khi xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức; nếu đảng viên không có khuyết điểm thì chi bộ xem xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên.      

(Theo Tạp chí Xây dựng Đảng)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1173
  • Trong tuần: 12 386
  • Tất cả: 1332674
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến