image banner
Thông tin sinh hoạt Chi bộ (Số 94 - Tháng 5/2021)
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 05/2021

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 05/2021

1. Tăng cường công tác tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động Khối các cơ quan tỉnh hướng về cuộc bầu cử; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961 - 09/5/2021) bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”. Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; về vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của huyện đảo Cô Tô trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

3. Tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo kế hoạch đề ra (hoàn thành trong tháng 5/2021); tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết và quản lý theo quy định.

4. Tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

5. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương, của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp. Tích cực tuyên truyền thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế và các  biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tránh tâm lý chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc về tiêm chủng vắc – xin COVID-19 ở Việt Nam.

6. Tuyên truyền những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện sâu rộng, thực chất Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

7. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 5/2021: Kỷ niệm 60 ngày Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (9/5); kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có nhiều nét đặc thù, gồm nhiều loại hình tổ chức đảng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, có nhiệm vụ chính trị khác nhau; địa bàn hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc rộng, trải dài trong phạm vi toàn tỉnh. Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp; quan hệ giữa Đảng ủy Khối với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy là mối quan hệ phối hợp. Đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng ở các tổ chức đảng trực thuộc hầu hết là kiêm nhiệm, do đó có nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK.

Bám sát Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX, với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 Về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho đội ngũ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và đảng viên, Nghị quyết đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cấp ủy, UBKT các cấp, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong giai đoạn hiện nay. Các cấp ủy đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong giai đoạn hiện nay. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp trên đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả triển khai, quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cấp ủy cấp dưới và UBKT cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hai là, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo sát, đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Căn cứ các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên và tình hình thực tiễn của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT sát với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện của UBKT đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Coi trọng công tác giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm của đội ngũ cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương … Thực hiện nghiêm túc quy định: Ủy viên UBKT dự các cuộc họp của cấp uỷ cùng cấp; dự các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ, ban thường vụ, tổ chức đảng cấp dưới khi được phân công theo dõi.

Rà soát các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên để cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn về thực hiện giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với từng cấp trong Đảng bộ Khối (từ cấp Đảng ủy Khối đến cấp chi bộ trực thuộc cơ sở), tạo sự thống nhất về nguyên tắc trong tổ chức thực hiện.

Ba là, bố trí đội ngũ cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, ủy viên UBKT Đảng ủy bảo đảm có phẩm chất, năng lực, trình độ, am hiểu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Rà soát, kiện toàn đội ngũ cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, ủy viên UBKT Đảng ủy các cấp có đủ phẩm chất, năng lực theo quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Không xem nhẹ năng lực, trình độ công tác xây dựng Đảng khi bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn liên quan đến việc quy hoạch, kiện toàn cấp ủy và UBKT các cấp.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải sớm có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, UBKT cùng cấp và cấp dưới, nhất là những đồng chí mới trúng cử nhiệm kỳ 2020 – 2025 và được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ.

Thực hiện kiện toàn bổ sung UBKT cấp cơ sở theo đúng cơ cấu Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc kiện toàn cấp ủy, UBKT Đảng ủy phải được thực hiện ngay sau khi có nhân sự đủ tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.

Quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức và cá nhân, qua đó đảm bảo tính độc lập, khách quan, không bị chi phối khi tiến hành thẩm tra, xác minh, để đưa ra kết luận chính xác, kịp thời.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên đối với tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới, chú trọng kiểm tra, giám sát cách cấp, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định. Trong đó cần thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào các nội dung về thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng đối tượng kiểm tra, giám sát là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp và cách cấp.

Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Khi phát hiện khuyết điểm, sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật phải kiên quyết xử lý theo quy định, xác định không có “vùng cấm”“vùng ưu tiên”. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm khi chậm xử lý, không xử lý các khuyết điểm, sai phạm đã có kết luận của cấp có thẩm quyền hoặc không phát hiện để các vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong nội bộ.

Tăng cường công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên, nhất là những đảng viên công tác ở những vị trí nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm các quy định của pháp luật … để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra các khuyết điểm, sai phạm lớn.

Đề cao trách nhiệm, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ đảng viên trong kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Công văn số 75-CV/ĐUK ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về việc thực hiện Kế hoạch số 273-KH/TU, Kế hoạch số 274-KH/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Năm là, tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp (có thể xây dựng quy chế phối hợp riêng hoặc rà soát bổ sung mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan trong quy chế làm việc của đảng ủy, chi bộ), để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú để nắm, quản lý đảng viên theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 TẠI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH: LAN TỎA SÂU RỘNG, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết quả lớn nhất mà các cơ quan, đơn vị trong Ðảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo Bác, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, tính kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần đoàn kết được nâng lên rõ rệt; công tác xây dựng Ðảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh được phát huy.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Quán triệt tốt, tuyên truyền sâu rộng

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên hằng năm. Quan tâm giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đến các chi, đảng bộ cơ sở để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo Bác; phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để trở thành người đảng viên tốt, cán bộ tốt.

Bên cạnh đó, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở cũng tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 05 tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoat chuyên đề, sinh hoạt đoàn thể; tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội thi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các bức thư của Bác gửi cho ngành Giáo dục”; Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Sáng mãi tên Người” bằng hình thức sân khấu hóa nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được phát sóng 4 lượt trên sóng QTV1, QTV3; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Bác Hồ với Quảng Ninh - Quảng Ninh với Bác Hồ” nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận, 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân;  Đảng bộ trường THPT Chuyên Hạ Long tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu về thân thế, tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm ngày sinh nhật Bác dưới hình thức thi kiến thức, sân khấu hóa, kể chuyện về Bác; Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng Quảng Ninh và tổ chức viết bài thu hoạch về cảm nhận và phát huy trách nhiệm của cán bộ sở Thông tin Truyền thông trong thời đại 4.0 xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp theo lời di huấn của Bác; Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức chào cờ và kể chuyện Bác Hồ vào thứ 2 hàng tuần …

Đảng ủy Trung tâm Truyền thông tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh đăng phát trên 1.100 tin, bài, ảnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Báo Quảng Ninh điện tử và báo in Quảng Ninh. Đặc biệt, để tuyên truyền đậm nét về nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong năm 2019, trên sóng Phát thanh đã mở thêm 2 chuyên mục: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.., góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp và hiệu quả hơn.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối đã chú trọng gắn việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế với nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả rõ nét; tăng cường phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp cụ thể hoá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy bằng các đề án, các chương trình hành động và các kết luận giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực như phát triển kinh tế - xã hội; nội chính, phòng chống tham nhũng...

Cấp ủy các các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập Tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các năm 2016 - 2020; kinh tế duy trì tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững với tốc độ tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Thực hiện ba đột phá chiến lược đạt kết quả rõ nét; trong đó, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị và du lịch có bước tiến quan trọng. Tích cực tham mưu bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được tăng cường, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng cao; phát triển văn hóa, con người, thể dục, thể thao. Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 tiếp tục được quan tâm và hoàn thành sớm so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

Cấp ủy trong các doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, nhất là chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” để lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất, kinh doanh; hoàn thiện mô hình tổ chức và tập trung nâng cao chất lượng hoạt động bưu chính, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm... đảm bảo thông suốt, kịp thời; đảm bảo thu nhập, đời sống và các chế độ, chính sách cho người lao động...

Cấp ủy trong các tổ chức hội đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo các cấp hội, hội viên nhà báo thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền theo mục đích, tôn chỉ của các cơ quan báo chí, truyền thông; công tác phát triển hợp tác tác xã gắn với tăng cường quản lý hoạt động của hợp tác xã; thực hiện vai tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; lãnh đạo, chỉ đạo vận động, định hướng cho đoàn viên, hội viên hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong toàn Đảng bộ đã có 04 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 36 tập thể và 87 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nội dung chủ đề hằng năm để triển khai thực hiện, chú trọng việc làm theo và nêu gương, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong việc học tập và làm theo Bác.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

Về công nhận đảng viên chính thức

Hỏi: Chi bộ nơi tôi đang sinh hoạt có đảng viên dự bị đã đến hạn xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Chi uỷ lấy ý kiến cấp uỷ nơi cư trú của đảng viên dự bị đang sinh sống thì không được tán thành đề nghị công nhận là đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị trên. Xin hỏi, chi ủy Chi bộ phải giải quyết trường hợp này như thế nào?

Đáp: Trường hợp nêu trên, chi bộ nơi đảng viên công tác phối hợp với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú phân tích kỹ lý do không tán thành trước khi chi bộ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Nếu có cơ sở khẳng định đảng viên dự bị trên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện công nhận đảng viên chính thức theo quy định tại Điều 1, Điều 5, Điều lệ Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị lên cấp uỷ cấp trên xoá tên đảng viên; nếu đảng viên dự bị có khuyết điểm chưa đến mức xoá tên thì tuỳ theo mức độ khuyết điểm có hình thức kỷ luật đối với đảng viên dự bị để giáo dục trước khi xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức; nếu đảng viên không có khuyết điểm thì chi bộ xem xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1255
  • Trong tuần: 12 468
  • Tất cả: 1332756
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến