image banner
Thông tin sinh hoạt Chi bộ (Số 90 - Tháng 01/2021)
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021

1- Tập trung tuyên truyền sâu sắc về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó: Tuyên truyền những điểm mới, điểm đột phá của dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội; những thành tích nổi bật của nước ta sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái về tình hình đất nước, từ đó tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng về thành tựu của đất nước, về Đại hội XIII của Đảng.

2- Quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng quan điểm chỉ đạo, 16 chỉ tiêu phấn đấu, 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 gắn với chủ đề công tác năm “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”; Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII và 26  nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp.

4- Chủ động tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh”. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tạo môi trường tư tưởng, dư luận thật tốt hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; chủ động nắm bắt, phân tích thông tin và chuẩn bị các phương án, điều kiện đảm bảo để xử lý kịp thời, quyết liệt, hiệu quả mọi hình huống có thể xảy ra theo phương châm “3 trước” và “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trước mọi hoàn cảnh, giữ vững địa bàn an toàn.

6- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện của đất nước trong tháng 01/2021: 75 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam 06/01 (1946 – 2021); 42 năm Ngày chiến thắng Biên giới Tây Nam 07/01 (1979 – 2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam 28/01 (1941 – 2021)…

 

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP ỦY NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Thực hiện Công văn số 42-CV/TU ngày 22/10/2020 về “công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020”; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 05/11/2019 về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy chế số 04-QC/ĐUK ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý”, ngày 02/11/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐUK về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, cấp ủy năm 2020” triển khai trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 của đơn vị mình một cách nghiêm túc và khẩn trương. Đến ngày 20/12/2020, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Căn cứ kết quả tự đánh giá của các cấp ủy cơ sở, kết quả thẩm định đề xuất của các ban xây dựng Đảng, đoàn thể trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét và công nhận, kết quả xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 như sau:

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn Đảng bộ có 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (37 đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở); 14 đảng bộ bộ phận, 366 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 4.999 đảng viên.

Số đảng bộ, chi bộ cơ sở được đánh giá, xếp loại: 61/61 = 100%. Kết quả: 12/58 chi, đảng bộ cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 20,7% (trong đó: 07 đảng bộ cơ sở, 05 chi bộ cơ sở); 46/61 chi, đảng bộ cơ sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 75,4% (trong đó: 08 đảng bộ cơ sở,  18 chi bộ cơ sở); 03/61 chi, đảng bộ cơ sở Hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 4,9%  (trong đó: 02 đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở); không có chi, đảng bộ cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Số đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được đánh giá 14/14 = 100%. Kết quả: 01 đảng bộ bộ phận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 7,1 %; 13/14 đảng bộ bộ phận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 92,9%.

Số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được đánh giá 365/366 = 99,7% (01 chi bộ không xếp loại do thời gian thành lập đến khi đánh giá, xếp loại chưa đủ 6 tháng). Kết quả: 70/337 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 20,8%; 267/365 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 73,2%; 28/365 chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 7,7%; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Số đảng viên đã được đánh giá chất lượng 4.955/4.999 đồng chí, đạt tỷ lệ 99,1% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ; đảng viên không đánh giá, xếp loại 44 đồng chí, tỷ lệ 0,9% (đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng). Kết quả: 811/4.829 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 16,8%; 4.018/4.955 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 81,1%; 85/4.955 đồng chí Hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 17,2%; 41/4.955 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 0,8%.

Qua theo dõi quá trình kiểm điểm và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, nhận thấy việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cơ sở đã bám sát Hướng dẫn của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy Khối để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực thực tại cấp mình và hướng dẫn, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các chi bộ trực thuộc, từng bước khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra, thẩm định kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như: Một số cấp ủy còn lúng túng trong triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại cấp ủy viên, đảng viên, chưa bám sát theo Hướng dẫn số 02-HD/TU và Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, vẫn xảy ra tình trạng tập thể cấp ủy, chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng cá nhân người đứng đầu lại được đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (cá nhân cao hơn mức tập thể). Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị cho sát hợp với từng loại hình cơ sở, chưa kết hợp giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc tự đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở nhiều cơ sở còn chưa chặt chẽ, xuê xoa, tự chấm điểm các tiêu chí còn cao. Một số tổ chức đảng chưa chú trọng làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, còn nhiều đảng viên được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vu. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ở một số nơi đóng góp ý kiến chưa nhiều, còn dàn trải, chung chung, chưa bám sát vào nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa cao, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo cấp ủy và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, cấp ủy các cấp cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thực hiện tốt việc xây dựng chương trình công tác năm và đăng ký thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Ngay từ đầu năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ và chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh, của Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở tiến hành xây dựng chương trình công tác năm của đảng bộ, chi bộ và đăng ký thi đua phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, với các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện sát đúng, được cấp ủy thông qua trước khi báo cáo Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành thẩm định việc đăng ký của các tổ chức đảng cơ sở, làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát kết quả phấn đấu xây dựng tổ chức đảng cấp mình. Trên cơ sơ nội dung, hướng dẫn mới ban hành, kịp thời điều chỉnh bổ sung các giải pháp phù hợp sát đúng, hiệu quả, xây dựng kế hoạch phấn đấu thời gian tiếp theo; đặc biệt chú ý đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong triển khai thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Để thực hiện đồng bộ và thống nhất công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ cần quán triệt sâu sắc Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy Khối, kịp thời phổ biến quán triệt đến từng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên làm căn cứ kiểm điểm, phân tích, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương; tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để nâng cao vai trò của cấp ủy, vai trò của người đứng đầu.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy các cấp cần nắm chắc đối tượng, nội dung, quy trình, phương pháp tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức và cá nhân; khắc phục bệnh thành tích, che dấu khuyết điểm, dĩ hòa vi quý trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ba là, những tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng chưa cao có kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót, từng bước nâng cao chất lượng công tác được giao; tăng cường các biện pháp giáo dục, rèn luyện, giúp đảng viên khắc phục thiếu sót, khuyết điểm qua kiểm điểm, phân loại hàng năm; đẩy mạnh và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng.

Tập trung xây dựng và củng cố các tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng; tổ chức tốt việc kiểm tra, phát hiện và xử lý những vi phạm của tổ chức và cá nhân.

Thực hiện nghiêm túc, nền nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 06/7/2018 “về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”./.

(Ban Tổ chức Đảng ủy Khối)

 

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 14 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Từ ngày 14-18/12/2020, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế.

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hầu hết các nội dung công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng cơ bản đã hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu đề ra, như:

(1) Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình; hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta...

Các văn kiện trình Đại hội lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030; tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 - những dấu mốc rất quan trọng của Đảng, của đất nước.

Các văn kiện trình Đại hội có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng. Từ cách tiếp cận, mục tiêu phát triển, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, dự báo tình hình thế giới và trong nước, hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến các định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược đã thể hiện được những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

(2) Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Trung ương thống nhất cho rằng: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

(3) Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 sắp tới.

Kết quả, đã giới thiệu được 9 đồng chí lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương cũng chưa bàn đến các trường hợp đặc biệt khóa XII tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (Hội nghị Trung ương lần thứ 15 sẽ tiếp tục bàn và xem xét).

(4) Trung ương thống nhất cao với các Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội; đồng thời phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm cá nhân của mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và các đồng chí trưởng đoàn. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các Dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định. Trong đó có một số nội dung mới, đáng chú ý sau:

 Về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIII, Quy chế làm việc của Đại hội XIII kế thừa 09 điều và các nội dung khác còn phù hợp của Quy chế làm việc Đại hội XII; đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung, trong đó nhấn mạnh một số điểm sau:

Về bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm nêu gương của đại biểu, góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nội dung của Đại hội; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của Đoàn Chủ tịch trong việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí.

Về bổ sung một số nhiệm vụ của đoàn đại biểu, vì Đoàn Chủ tịch là cơ quan điều hành của Đại hội, trưởng đoàn đại biểu do Bộ Chính trị chỉ định để quản lý, điều hành hoạt động của đoàn đại biểu trong suốt quá trình Đại hội. Do đó, cần quy định trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch; nhằm quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tham gia sinh hoạt tại các đoàn đại biểu; thống nhất với quy định của Bộ Chính trị; góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tiêu cực, vận động, tranh thủ lẫn nhau trong bầu cử theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ và Quy định 08- QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Về bổ sung nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch, nhằm quy định cụ thể hơn nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch trong việc hướng dẫn, định hướng thảo luận văn kiện và nhất là công tác nhân sự. Đây cũng là đề nghị của nhiều cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Về bổ sung nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, nhằm quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu về hoạt động của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đại hội; xử lý kịp thời các vi phạm của đại biểu tại Đại hội.

Về Chế độ thông tin và quản lý tài liệu, việc bổ sung này nhằm phòng, chống việc lộ, lọt thông tin làm ảnh hưởng đến Đại hội.

Bổ sung Điều 15 về phòng, chống dịch bệnh. Việc bổ sung này nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe của đại biểu Đại hội; phù hợp với diễn biến của tình hình đại dịch Covid-19, có thể làm ảnh hưởng đến Đại hội.

 Về dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng, Quy chế bầu cử Đại hội XIII kế thừa 20 điều và các nội dung khác phù hợp của Quy chế bầu cử Đại hội XII; đồng thời, bổ sung, sửa đổi một số nội dung sau:

Về bổ sung Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch, nhằm quy định cụ thể, rõ hơn quy trình, thủ tục và đề cao trách nhiệm của đại biểu khi chất vấn về người ứng cử, được đề cử tại Đại hội.

-  Bổ sung một khoản mới trong Đề cử: Việc bổ sung này nhằm đề cao trách nhiệm của người đề cử, tránh hiện tượng cảm tính, bị tác động, lôi kéo để đề cử người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và uy tín vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

-  Về Phiếu bầu và cách tiến hành bầu cử: Việc sửa đổi nội dung này nhằm bảo đảm sự nghiêm túc trong công tác bầu cử; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu trong việc đổi phiếu bầu nếu bị lỗi; để bảo đảm tính nghiêm túc của Đại hội trong bầu cử; đồng thời, tạo sự linh hoạt trong điều hành của Đoàn Chủ tịch đối với việc bỏ phiếu của đại biểu.

(5) Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

* Liên quan đến công tác nhân sự, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và nhất trí cao quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đã mắc phải những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng.

(Ban Tuyên giáo)

TUNG TIN XẤU ĐỘC – CHIÊU TRÒ NGUY HIỂM TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đến gần. Các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, những kẻ bất mãn chính trị coi đây là thời cơ để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Càng đáng buồn hơn, hùa theo các thế lực thù địch đi ngược lại bầu không khí tích cực ấy, đâu đó vẫn xuất hiện những giọng điệu lạc lõng, những thông tin xấu độc đang cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng.

CHIÊU TRÒ NGUY HIỂM

Các thế lực thù địch, phản động coi sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội XIII là thời cơ để tiến hành các hoạt động chống phá. Bóp méo, thổi phồng, xuyên tạc, tung tin xấu độc là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch tăng cường sử dụng để chống phá Đại hội XIII của Đảng. 

Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị tập trung chống phá là dự thảo văn kiện và công tác nhân sự. Chuẩn bị các văn kiện đại hội là công việc có ý nghĩa quyết định đến tương lai, vận mệnh của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm và xa hơn nữa. Công tác nhân sự là xây dựng, lựa chọn bầu ra những cán bộ đủ tâm, đủ tầm để tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hay nói một cách cụ thể hơn là lựa chọn bộ máy để tổ chức lãnh đạo đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đây là hai nội dung rất quan trọng, do đó càng gần đến đại hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội càng gia tăng các hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, biến ảo, trong đó tuyên truyền xuyên tạc, tung tin xấu độc là một chiêu trò hết sức nguy hiểm. 

Khi Đảng ta công bố toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân góp ý, thông qua mạng xã hội chúng ra sức xuyên tạc, tung tin xấu độc tác động nhằm hướng lái dư luận thông qua việc đóng góp ý kiến để gây áp lực với hy vọng làm cho đường lối, chủ trương của Đảng ta chệch hướng. Hùa theo đó, ở trong nước, bên cạnh những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại đa số nhân dân, một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị thảo ra nhiều tài liệu chứa đựng những thông tin đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013; bóp méo, xuyên tạc về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng rồi tán phát trên mạng. 

Một số kẻ tự cho mình là “nhà yêu nước” ra sức xuyên tạc, công kích nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng. Việc Đảng ta mở rộng dân chủ để nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện chúng trắng trợn xuyên tạc rằng: “Đó chỉ là chiêu trò mỵ dân, là màn kịch đã được dựng sẵn theo chủ ý của giới lãnh đạo Việt Nam”. Chúng hồ đồ phán rằng: “Dự thảo văn kiện... chỉ là sự sao chép, biến tấu từ văn kiện của các kỳ đại hội trước, nội dung không có giá trị gì” hay “dự thảo văn kiện... chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác - Lênin để duy trì quyền lực của Đảng”...

Các thế lực thù địch còn móc nối, lôi kéo những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trong nội bộ ta lợi dụng việc góp ý dự thảo các văn kiện để tung tin bôi nhọ hình ảnh đất nước, phủ nhận thành quả cách mạng; xuyên tạc sự thật, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường xây dựng CNXH. Qua một vài trang mạng ở chúng kêu gọi rằng: “Đại hội XIII là thời cơ để Việt Nam đổi mới chính trị theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”...

Công tác chuẩn bị nhân sự cũng là nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt. Chúng lợi dụng tâm lý, tư tưởng, tình cảm của nhân dân ta hướng về đại hội để xuyên tạc, dựng chuyện. Chẳng hạn tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới chỉ tiến hành việc bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thế nhưng ngay sau khi hội nghị kết thúc, trên một số trang mạng chúng trắng trợn xuyên tạc, dựng chuyện như thật rằng: Bộ Chính trị đã ra thông báo về “tứ trụ” nhân sự Đại hội XIII; Hội nghị Trung ương 14 đã quyết định ông A làm Tổng bí thư; ông B làm Chủ tịch nước … Ngay từ đầu tháng 12 danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả chân dung Tổng bí thư sau Đại hội XIII đã được chúng “vẽ ra” và tung lên facebook, youtube...

Để thu hút sự chú ý của người xem, các thế lực thù địch còn tạo dựng cả những trang chuyên bàn về Đại hội XIII của Đảng ta. Những trang này đưa thông tin hằng ngày, nhưng hầu hết đó là những thông tin bị xuyên tạc, gán ghép, suy diễn, quy chụp. Nhằm kích thích tâm lý hiếu kỳ của người xem, chúng tạo ảnh đại diện cho mỗi trang, mỗi video bằng cách cắt ghép hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rồi gắn vào những câu từ giật gân, kích động, sai sự thật. Chúng xem "Thuyết nói dối lớn" của Hitler là một vũ khí lợi hại để tuyên truyền chống phá. Theo kiểu từ một điều không có thật có thể mọi người sẽ tin vào điều đó nếu cứ rỉ rả nói đi nói lại nhiều lần; nếu hôm nay nói người ta chưa tin thì mai, ngày kia nói tiếp; một người nói chưa tin, vài ba người nói sẽ bán tín bán nghi, rồi vài chục, vài trăm người nói thế là tin giả được coi là tin thật.

Thông tin xấu độc, xuyên tạc được chúng ngày càng gia tăng về tần suất và dung lượng, nhất là thông tin liên quan đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, biến ảo. Thậm chí chúng còn đưa ra những thuyết âm mưu kiểu như là người này triệt hạ người kia để được giành ghế này, giữ vị trí kia; người này gạt người kia để ủng hộ người thuộc phe cánh mình. Lợi dụng việc một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước bị xử lý, chúng xuyên tạc rằng trong nội bộ Đảng đang phát sinh mâu thuẫn, có người giăng bẫy để triệt hạ lẫn nhau... 

THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Những thông tin xấu độc, sai trái, lệch lạc ấy được chúng tung ra vào thời điểm này là nhằm gây sự phân tâm trong xã hội, gieo rắc hoài nghi, tạo rối loạn trong nhận thức của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ đoàn kết nội bộ, kích động tạo mâu thuẫn để từ đó dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo điểm nóng về chính trị nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng ta. Nhưng bằng chiêu trò gì đi chăng nữa chúng cũng không thể phủ nhận được sự thật. 

Không phải đến bây giờ mà mở rộng dân chủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và phản biện của nhân dân là việc làm thường xuyên của Đảng ta. Trong công tác chuẩn bị Đại hội XIII, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình đại hội được Đảng đặc biệt quan tâm. Ngay sau Hội nghị Trung ương 13 của Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, gửi xin ý kiến Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 20/10/2020 để xin ý kiến rộng rãi của toàn dân. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần thật sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đúng như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14: “... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài cũng đã hoan nghênh và nhiệt tình tham gia góp ý kiến, gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội”. Tại Hội nghị Trung ương 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục xem xét việc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Có thể khẳng định, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; có nhiều điểm mới; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng; phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo được tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng và trúng những định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển đất nước. 

Nhằm xây dựng một đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm chèo lái con thuyền cách mạng đến vinh quang, nên công tác nhân sự được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Việc giới thiệu nhân sự vào các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã và đang được Đảng ta tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khách quan, minh bạch. Mặc dù đặt vấn đề rất sớm và đã bàn ở nhiều hội nghị trước đây nhưng công tác nhân sự tiếp tục được Đảng ta xem xét thảo luận tại Hội nghị Trung ương 14 và sắp tới là Trung ương 15 cùng các phiên họp quan trọng khác. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 vừa qua: “Căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có, Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra”. Tại Hội nghị Trung ương 14 vừa qua và Trung ương 15 sắp tới, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục các bước chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội XIII.

NGĂN CHẶN SỰ HOÀNH HÀNH CỦA THÔNG TIN XẤU ĐỘC

Đại đa số người dân khi gặp phải những thông tin thất thiệt, xấu độc đều rất bất bình. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta rất tâm huyết, trách nhiệm trước sự kiện lớn của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, có một điều rất đáng lưu tâm là ngay trong nội bộ ta xuất hiện những cán bộ suy thoái, cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân. Họ tìm cách tiến thân nhưng không bằng sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến, không bằng uy tín của cá nhân mình mà lại tìm mọi cách hạ uy tín đồng chí, đồng nghiệp mình. Chính những con người này cũng tung tin bóp méo, xuyên tạc sự thật, vu khống, gửi đơn thư nặc danh, mạo danh hoặc sử dụng mạng xã hội để tạo "sóng" dư luận, nhằm động cơ cá nhân. 

Do vậy, cùng với đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta cần đẩy mạnh phòng, chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt, xấu độc ngay từ bên trong. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vu khống, bôi nhọ, tố cáo sai sự thật, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao khả năng “miễn dịch” cho nhân dân trước những thông tin xấu độc từ kẻ xấu và các thế lực thù địch.

Đặc biệt, cần phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống. Thực tiễn đòi hỏi sự chủ động thông tin và tính định hướng của báo chí chính thống phải rất cao. Báo chí chính thống phải là một trong những kênh thông tin chủ lực, hữu hiệu để cung cấp thông tin kịp thời, trung thực, minh bạch, khách quan giúp người dân hiểu biết toàn diện, đầy đủ về các vấn đề, sự kiện của Đảng, của đất nước để từ đó định hướng dư luận, vun đắp, xây dựng niềm tin cho nhân dân. Đồng thời góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho nhân dân trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc nhằm động cơ chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Những biện pháp trên là cần thiết, nhưng có lẽ để vô hiệu hóa thông tin xấu độc phương cách tốt nhất là chúng ta phải tiếp tục làm tốt mọi công việc chuẩn bị để bảo đảm Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Đó chính là đòn phản bác thuyết phục trước những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.

(Theo tuyengiao.vn)

Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về hành vi “đưa, nhận hối lộ…”

Hỏi: Điểm h, Khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về hành vi “đưa, nhận hối lộ…” sẽ bị xử lý kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Vậy, việc đưa và nhận hối lộ đó có phải được định lượng bằng tiền hoặc giá trị tài sản cụ thể là bao nhiêu không?

Trả lời: Tại Điểm h, Khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về việc đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu đảng viên có hành vi đưa, nhận hối lộ…. Tuy nhiên, quy định này không nêu định lượng bằng tiền hay tài sản cụ thể là bao nhiêu thì sẽ bị xử lý.

Do đó, đảng viên có hành vi đưa, nhận hối lộ thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm của đảng viên để xem xét, xử lý kỷ luật khai trừ theo quy định nêu trên./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 549
  • Trong tuần: 10 338
  • Tất cả: 1398886
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến