image banner
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ (SỐ 120 - THÁNG 8/2023)
anh tin bai

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2023

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ gắn với tuyên truyền nội dung, việc quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 1026-KL/TU ngày 11/7/2023 của Tỉnh ủy; kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023” với Chủ đề công tác năm 2023 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm của tỉnh và các địa phương, đơn vị gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 1015-KL/TU ngày 05/7/2023 của Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 gắn với tuyên truyền,quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản:

- Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

- Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Theo Kế hoạch số 120-KH/ĐUK ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Tuyên truyền việc tham gia, hưởng ứng Giải Báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV - năm 2023.

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 112-KH/ĐUK ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

4. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với Chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” gắn với tuyên truyền việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

-Tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” theo hình thức trực tuyến - Đợt 2; Cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta Hội thi “Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023” do Đảng ủy Khối phát động.

-Thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; công tác chuẩn bị, nội dung và kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dự kiến tổ chức ngày 07-08/8/2023).

5. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống mưa, bão, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa bão; công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè gắn với việc thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trong thanh, thiếu niên, nhi đồng. Tích cực thông tin, tuyên truyền công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024 tại các địa phương trong tỉnh.

6. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Kế hoạch số 131-KH/ĐUK ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư “về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kế hoạch số 134-KH/ĐUK ngày 27/7/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Cấp ủy các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 304-KH/TU ngày 09/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

- Chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

7. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các sự kiện, hoạt động đối ngoại nổi bật trong tháng; một số vấn đề, sự kiện quốc tế được dư luận trong nước, trong tỉnh quan tâm, bảo đảm theo đúng chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước. Công tác tuyên truyền bảo đảm tính khách quan, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

8. Chủ động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 8 của đất nước, của Tỉnh: 93 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); 111 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2023); 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và tiến tới chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023); 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023)...

93 NĂM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH (01/8/1930 -01/8/2023)

Trên chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, công tác tuyên giáo luôn được xác định là một lĩnh vực quan trọng, bộ phận cấu thành của công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo luôn khẳng định vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dântin tưởng một lòng theo Đảng thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ trước năm 1930, để chuẩn bị cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các bậc tiền bối đã truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam, giác ngộ cách mạng, huấn luyện, đào tạo cán bộ, góp phần tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930, với nhiệm vụ đưa Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin tưởng và đi theo Đảng, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đã diễn ra. Ngày 01/8/1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu có sức cổ vũ to lớn quần chúng đứng lên đấu tranh, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đó, năm 2000, Đảng ta quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công tác Tuyên giáo Quảng Ninh trải qua những giai đoạn lịch sử gắn liền với những chiến công hiển hách của công nhân, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong giai đoạn (1930-1935), dù chưa có điều kiện thành lập cơ quan Tuyên huấn chuyên trách nhưng các đảng viên đều tự giác làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục quần chúng. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng; truyền đơn cũng là công cụ tuyên truyền rất hữu hiệu nhưng việc in truyền đơn cũng gặp rất nhiều khó khăn do phải hành động bí mật tránh bị kẻ thù phát hiện. Tùy tình hình điều kiện từng lúc, từng nơi các đồng chí đã có những biến chuyển linh hoạt, sử dụng nhiều phương thức sáng tạo để thực hiện công tác tuyên truyền nhất là trong những tình hình đặc biệt khó khăn do bị địch khủng bố.

Trong phong trào Mặt trận dân chủ (1936-1939), công tác tuyên truyền đã được triển khai một cách có hiệu quả và có nhiều thuận lợi do các đồng chí trong Ủy ban hành động của tỉnh đã biết sử dụng báo chí như một công cụ đắc lực cho việc tuyên truyền, vận động cách mạng; đã đưa ra những khẩu hiệu đấu tranh đúng lúc để tập hợp và lôi cuốn quần chúng; tổ chức những hoạt động đấu tranh công khai hợp pháp, nửa hợp pháp như mít-tinh, báo chí, đưa dân nguyện… đặc biệt ở Khu mỏ là Cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ năm 1936, vào những thời điểm thích hợp bước đầu đạt được những thắng lợi. Nhờ công tác tuyên truyền, quần chúng lao động hết lòng ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong giai đoạn (1939-1945), công tác tuyên truyền đã vận dụng và phát huy cao độ lòng yêu nước, truyền thống anh dũng trong đấu tranh của nhân dân để cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nổi dậy giành thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám ở tỉnh Quảng Ninh.

Giai đoạn 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là thời kỳ công tác Tuyên truyền có những chuyển biến cả về chất và lượng. Ban Tuyên truyền (tỉnh Quảng Yên), Ty thông tin tuyên truyền (tỉnh Hải Ninh (1947), Đặc khu Hòn Gai (1949) được thành lập, năm 1952 đổi thành Ban Tuyên huấn đây là cơ quan vừa tham mưu, vừa chỉ đạo trực tiếp công tác tuyên truyền của Đảng bộ, đưa công tác Tuyên huấn lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu cách mạng giai đoạn này.

Cuộc kháng chiến 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộctỉnh Quảng Ninhluôn kiên định tư tưởng, ý chí sắt đá, quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Có thể nói Khối tuyên huấn trong kháng chiến là một lực lượng quan trọng, đa ngành, bao gồm công tác tuyên truyền, huấn học, trường đảng, thông tấn, báo chí (báo in, phát thanh), giáo dục, văn hóa, văn nghệ, xưởng in…hoạt động có hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ kháng chiến giành thắng lợi.

Từ 1975 đến năm 1986, công tác tư tưởng đã thực hiện chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và toàn thể quần chúng. Công tác tư tưởng đã góp phần tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội.

Tháng 10/1987, sáp nhập Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Gần 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần làm sáng tỏthực tiễn bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng những hệ thống quan điểm về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đã trực tiếp góp phần củng cố thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước vào công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Nhận diện rõ tình hình hiện nay, những yêu cầu đặt ra cao hơn đối với công tác tuyên giáotrong tình hình mới, trong đó nổi lên là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội; sự bùng nổ của thông tin trên Intemet dẫn đến thông tin đa chiều; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập; sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cùng những phần tử cơ hội chính trị trong chiến lược "diễn biến hòa bình" để tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các yêu cầu mới của Trung ương đối với công tác tuyên giáo. Yêu cầu ngành tuyên giáo cần đổi mới toàn diện, xác định mục tiêu của công tác tuyên giáo là tạo được sự đồng tâm, đồng thuận trong nhân dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục đổi mới phương thức nắm bắt dư luận xã hội, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; định hướng dư luận, báo chí, tạo niềm tin trong nhân dân, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng tình với những chủ trương của Đảng và nhà nước, cũng như của Đảng bộ tỉnh nhằm đạt mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy, hệ thống chính trị và là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.Phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của các “binh chủng” trong ngành tuyên giáo và sự đồng thuận của xã hội, công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng bộ và Nhân dân giao phó.

Trích nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Hỏi: Tổ đảng có phải là tổ chức đảng không? Tổ đảng có phải là đối tượng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hay không?

Trả lời: Tại điểm 19.3.2, Khoản 19.3, Mục 19, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định:

“Ở nhưng đơn vị trực thuộc trường Đại học, doanh nghiệp; một số thôn xóm ấp, bản, cụm dân cư, xã, phường, thị trấn…có hơn 30 đảng viên, do tình hình thực tế và yêu cầu chỉ đạo không thể tách ra nhiều chi bộ, nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đồng ý thì đảng uỷ cơ sở ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc. Chi bộ có từ 30 đảng viên trở nên chia thành nhiều tổ đảng.

Tổ đảng có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, hướng dẫn và giúp đỡ đảng viên sản xuất, công tác và học tập, lãnh đạo quần chúng thực hiện nghị quyết của  Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền vận động quần chúng vào Đảng. Tổ đảng sinh hoạt ít nhất mỗi tháng một lần”.

Tại Điểm 4, Mục I, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9/12/2021 thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định: “Đối tượng kiểm tra, giám sát: Ngoài các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 3. Còn bao gồm các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng tổ đảng, tổ công tác, đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra lập ra theo thẩm quyền”   

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, nếu đảng viên bị phát hiện có vi phạm từ trước khi được kết nạp Đảng thì tổ chức đảng hiện đang quản lý đảng viên nắm tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, kết luận, nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì xử lý theo đúng quy định của Đảng.

Trích nguồn: Tạp trí Kiểm tra số tháng 6/2023

Ban Biên tập Trang TTĐT Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1265
  • Trong tuần: 12 854
  • Tất cả: 1259683
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến