image banner
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ (SỐ 107 – THÁNG 06/2022)

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 06/2022

1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII với các Nghị quyết quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương ban hành sau Hội nghị: Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

2. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Tuyên truyền kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nội dung chuyên đề toàn khoá“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; gắn với thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị trong năm 2022 về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và đợt sinh hoạt chính trị về Nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, quy định tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với thực hiện sâu rộng, thực chất Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Tuyên truyền về kết quả năm học 2021 - 2022 của ngành giáo dục; về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2022.

5. Chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ; tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

6. Tiếp tục tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025”; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Tuyên truyền cuộc bầu cử thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; vận động cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ tích cực tham gia cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân về cuộc bầu cử. Chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên trước, trong và sau ngày bầu cử để kịp thời chỉ đạo và báo cáo cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý.

7. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 6/2022: 111 năm Ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6); 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6), Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động vì trẻ em…

II- KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA III

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. (7) Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. (8) Nghe báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga – Ucraina”, tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1.1. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện:

- Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và ban hành Nghị quyết mới về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

- Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, chỉ ra những kết quả, thành tựu đã đạt được; đồng thời, thẳng thắn nhận diện những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới.

- Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời, phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trên cơ sở đó, ban hành Nghị quyết mới nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

- Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và thống nhất ban hành Nghị quyết nhằm tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để hoàn chỉnh các nghị quyết nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện.

1.2. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý, đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế để có các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

1.3. Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về 5 phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

1.4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

III- NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 10/5/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh” và Quyết định phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu chặng hành trình mới trong công tác xây dựng, tự chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh (trước đây là Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, được thành lập ngày 04/9/1964) với 51 tổ chức cơ sở đảng và 1095 đảng viên. Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ có 78 tổ chức đảng trực thuộc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh với hơn 7000 đảng viên. Bám sát Quyết định 1915-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phê duyệt đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các chi, đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các lĩnh vực xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Đề án, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới và có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và công tác dân vận được quan tâm đổi mới; công tác tổ chức và cán bộ đảm bảo yêu cầu theo phân cấp quản lý; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được chú trọng, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để phòng ngừa; thực hiện tốt quy định nêu gương, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo cấp ủy đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của toàn Đảng bộ. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Khối, đó là: Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND chưa nhiều; về cơ bản, Đảng ủy Khối không lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện như các cấp ủy cấp huyệnMột số tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng trong đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cấp ủy còn thấp, chưa ngang tầm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị....

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đặt ra yêu cầu chỉ đạo “…đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chủ động xây dựng Đề án“Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn sau.

Sau gần 02 năm xây dựng, hoàn thiện, ngày 12/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 535-QĐ/TU phê duyệt Đề án, trong đó, xác định mục tiêu: (1) Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (2) Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Đồng thời, Ban Thường vụ cũng ban hành Quyết định số 536-QĐ/TU đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; Quyết định số 537-QĐ/TU chuyển giao về Đảng bộ Khối 17 tổ chức đảng trong một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp từ Đảng bộ các Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí với hơn 2000 đảng viên.

Bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều cơ hội, khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Một là, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch… cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở các loại hình; tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ của tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên, nhât là người đứng đầu.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức công tác chính trị tư tưởng và công tác dân vận; đảm bảo tính Đảng, tính thực tiễn, khoa học, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Ba là, lấy công tác xây dựng, củng cố, sắp xếp, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là giải pháp căn bản, lâu dài. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ và sinh hoạt theo chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo quy định của Đảng và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác; nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bốn là, tiếp tục sắp xếp tổ chức đảng ở cơ sở của Đảng bộ Khối theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế đảm bảo củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Lấy cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin làm động lực thúc đẩy đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Năm là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự đổi mới, tự chỉnh đốn. 

Sáu là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là giải pháp trọng tâm, đột phá. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm.

Bảy là, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị những nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tám là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng.

Chín là, thí điểm xây dựng mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" trong toàn Đảng bộ; triển khai thí điểm ứng dụng "Cẩm nang (Sổ tay) đảng viên điện tử" cho một số tổ chức cơ sở đảng có điều kiện, bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác quản lý, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Cái Lân và Khu công nghiệp Việt Hưng trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Trên tinh thần đổi mới và truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối, qua đó góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

BAN BIÊN TẬP CỔNG TTĐT THÀNH PHẦN ĐẢNG ỦY KHỐI

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 523
  • Trong tuần: 12 672
  • Tất cả: 1256927
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến