image banner
Thông tin sinh hoạt Chi bộ (Số 105 - Tháng 4/2022)
anh tin bai

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 04/2022

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung truyền thông về việc chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

2. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản: (1) Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; (2) Kế hoạch số 67.1-KH/ĐUK ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030. (3) Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

3. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

4. Phát động cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ III-năm 2022; tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ quan, đơn vị quý I/2022; các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II/2022. Tích cực hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II – năm 2022.

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 4/2022: 152 năm ngày sinh V.I. Lê-nin (22/4); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); 136 năm ngày Quốc tế lao động (1/5); 46 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam thống nhất (25/4); 67 năm ngày Giải phóng Vùng mỏ (25/4)...

ĐẢN ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng (TCCS đảng) với trên 5.000 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trong các cơ quan đảng, đoàn thể; cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù, hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đa phần là các cơ quan cấp tỉnh có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tới các địa phương, đơn vị trong tỉnh; do đó có vị trí vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hầu hết đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở đều là thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận; giao cho Ban Tuyên giáo, các đoàn thể trực thuộc chủ trì, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 12/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”… nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hoá” trong nội bộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, từng bước xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Cấp ủy, các TCCS đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng cơ quan văn hóa, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp... góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới; chú trọng định hướng tư tưởng, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bác bỏ các quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác dân vận gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền...” góp phần giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Qua lãnh đạo, triển khai thực hiện cho thấy, công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị đã có bước chuyển biến rõ rệt, tập trung cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, tăng cường tiếp xúc đối thoại với Nhân dân; tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của Đảng bộ Khối thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết ở một số nơi chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác dân vận của một số cơ quan nhà nước hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn hình thức.

Nguyên nhân do một số cấp ủy và lãnh đạo các đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối không có Ban Dân vận, do đó, việc triển khai thực hiện một số nội dung công tác dân vận còn gặp khó khăn.

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác dân vận trong thời gian tới, Đảng ủy Khối rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”…

Hai là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động xã hội - từ thiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động, trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các TCCS đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bốn là, thực hiện tốt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của CBĐV trong Đảng bộ Khối trong tham gia xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X); phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chính quyền và các đoàn thể theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng còn hạn chế, chậm khắc phục khuyết điểm; phát triển tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Sáu là, phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp sắp xếp lại tổ chức gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi Đoàn thể; sắp xếp đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức đoàn thể với tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đoàn thể chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, rõ việc; nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên.

 Công tác dân vận luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác dân vận là giải pháp hữu hiệu để xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đề ra.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

anh tin bai

ĐẢNG VIÊN HÀ ĐẠI TÔN - TẤM GƯƠNG TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG

Sinh năm 1983, sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Toán ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, từ năm 2005 thầy giáo Hà Đại Tôn đã chuyển tiếp lên chương trình đào tạo Thạc sĩ. Với năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần lao động nghiêm túc, say mê, từ năm 2011 đến năm 2017, thầy Tôn vừa trực tiếp giảng dạy vừa nỗ lực làm Nghiên cứu sinh.

Về công tác ở trường THPT chuyên Hạ Long từ năm 2011, được sự dìu dắt, giúp đỡ và tạo điều kiện trực tiếp của Chi bộ - Tổ chuyên môn Toán Tin, thầy Hà Đại Tôn đã nhanh chóng trưởng thành, đồng hành cùng đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn, gặt hái nhiều thành công trong công tác đào tạo, tập huấn Đội tuyển HSG của tỉnh Quảng Ninh dự thi HSG cấp Quốc gia và Quốc tế.

Được sự tín nhiệm cao của đồng nghiệp, phụ huynh và đặc biệt là các thế hệ học trò yêu quí, năm 2010, thầy Hà Đại Tôn vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó, đồng chí Hà Đại Tôn đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên trẻ tuổi, chấp hành tốt mọi Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Với tinh thần lao động hăng say và sáng tạo, trong 10 năm công tác tại trường, nhất là sau khi hoàn thành Luận án Tiến sĩ về Cơ sở toán và Tin học thầy Tôn đã có nhiều cống hiến và đóng góp với Ngành.

Trước yêu cầu ngày càng cao về kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng chí Hà Đại Tôn đã tích cực vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại, đổi mới hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho học sinh, tạo niềm say mê hứng thú cho học sinh. Vì vậy, trong công tác bồi dưỡng HSG, đồng chí đạt được thành tích cao: 40 giải HSG cấp tỉnh (08 giải Nhất, 10 giải Nhì, 09 giải Ba và 13 giải KK); 15 giải HSG Quốc gia (08 giải Ba, 07 giải KK) ở các lớp trực tiếp tham gia giảng dạy và phụ trách đội tuyển. Năm học 2020 – 2021 với vai trò phụ trách đội tuyển Tin học của Tỉnh tham gia chọn HSG quốc gia đã đạt 01 Nhì, 01 ba, 4 giải khuyến khích trong đó có 01 em được tham gia vòng 2 (chọn đội tuyển quốc gia tham dự kì thi Olympic khu vực và quốc tế). Không chỉ trao truyền kinh nghiệm, tri thức, thầy Tôn còn là người tiếp lửa đam mê, truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho các thế hệ học trò.

Đồng chí Hà Đại Tôn là người luôn tâm huyết với công tác đào tạo học sinh giỏi, luôn đau đáu với công tác tạo nguồn cho trường THPT Chuyên Hạ Long, tạo dựng môi trường thúc đẩy phòng trào học trào học tập bộ môn tin học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiều năm qua, đồng chí đã có nhiều đóng góp với công tác học và thi HSG tin học của tỉnh, như: tham gia tạo nhiều kì thi thử cho học sinh các trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh có cơ hội được học hỏi giao lưu; hỗ trợ đồng nghiệp ở các trường THPT và THCS về kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu; bước đầu xây dựng thành công kì thi Olympic tin học trẻ Chuyên Hạ Long để phát hiện và bồi dưỡng sớm các tài năng trẻ.

Không chỉ làm tốt công việc giảng dạy, đồng chí Hà Đại Tôn còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên dự giờ thăm lớp, giúp đỡ giáo viên trẻ, tiên phong đổi mới phương pháp dạy học, hướng dẫn đồng nghiệp trong tổ, trong cơ quan thực hiện nội dung đổi mới phương pháp dạy học và có nhiều sáng kiến, giải pháp được cấp Ngành đánh giá cao, có tính thiết thực và hiệu quả cho đồng nghiệp áp dụng vào giảng dạy và bồi dưỡng học sinh (trong đó có 1 bài báo đăng Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX; 1 bài báo chuyên ngành đăng Tạp chí “Tin học và điều khiển”; 1 bài báo Quốc tế thuộc danh mục SCIE “Pattern Recognition Letter” và nhiều bài báo, bài nghiên cứu gửi các Hội thảo trong nước và Quốc tế).

Với năng lực và uy tín, nhiều năm qua đồng chí đã được Sở Giáo dục và Đào tạo trưng dụng trong các hoạt động chuyên môn sâu như ra đề thi chọn HSG cấp Tỉnh, lập đội tuyển HSG cấp tỉnh dự thi HSG cấp Quốc gia, Giám khảo cuộc thi Khoa học - kĩ thuật cấp Tỉnh... Liên tiếp trong các năm học 2017 - 2018; 2018 - 2019; 2019 - 2020 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở; Năm học 2018-2019 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HSG; Năm học 2020 – 2021 đồng chí được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Tài năng, nhiệt huyết nhưng lại rất giản dị và khiêm tốn, phong cách sống, phong cách làm việc của đồng chí Hà Đại Tôn luôn là tấm gương sáng, lan tỏa tới đồng nghiệp, đồng chí và các thế hệ học trò ở Đảng bộ và Mái trường THPT chuyên Hạ Long, là một người đảng viên - giáo viên mẫu mực, điển hình trong thực tiễn và phong trào tự học và sáng tạo của Ngành Giáo dục Quảng Ninh.

Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hạ Long

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1143
  • Trong tuần: 12 732
  • Tất cả: 1259561
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến