Thông tin sinh hoạt Chi bộ (Số 100 - Tháng 11/2021)

anh tin bai

I. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2021

1. Thông tin tuyên truyền về kết quả và các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, đặc biệt là Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2021 – 2022, nhằm đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng, chống COVID-19 gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; quyết liệt hành động, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo phương châm nhạy bén, linh hoạt, bình tĩnh, kịp thời.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 của tỉnh, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế-xã hội, giữ đà tăng trưởng hai con số. Tuyên truyền việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản: (1) Kết luận số 300-KL/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021- 2025. (2) Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bnh AIDS ti Việt Nam trước năm 2030. (3) Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (4) Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tổng hợp, đánh giá việc viết và nộp bài bài thu hoạch, bản cam kết của cán bộ, đảng viên về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát trin đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đưng đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

4. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc… đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; tung tin sai sự thật, không có căn cứ khoa học về hiệu quả của các loại vắc-xin ngừa COVID-19, xuyên tạc nỗ lực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngoại giao vắc-xin. Tiếp tục tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển đảo, các thành tựu dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo của Việt Nam.

5. Tuyên truyền kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của ngành, cơ quan, đơn vị trong tháng 11: 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11); 85 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11); 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); 64 năm ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo và 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)…

II. BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TẠI HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII có những bước tiến đáng kể trong công tác xây dựng Đảng. Đó là gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị; bổ sung thêm những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “phòng ngự” sang “phản công”... Những bước tiến mới đó tiếp tục cho thấy sự kiên trì, kiên quyết của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.  

GẮN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vào ngày 7/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Cái mới của lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Như vậy, kế thừa tinh thần của Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương lần này đã tiếp tục gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị. Đây là một yêu cầu khách quan bởi lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam tuy giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội nhưng Đảng không đứng ngoài hệ thống chính trị, không phải là nhân tố độc lập hoàn toàn với hệ thống chính trị.

Những năm qua sở dĩ Đảng ta nhấn mạnh hơn đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vì muốn củng cố, gia tăng thêm sức mạnh cho Đảng; từ đó tiến đến xây dựng cả hệ thống chính trị. Đây là những bước đi thận trọng, chắc chắn, có lộ trình rõ ràng trong từng giai đoạn cụ thể. Thời gian qua, khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được gia tăng đáng kể nên Đảng ta đã gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị. Điều này đã từng được đặt ra ngay từ chủ đề của Đại hội XIII: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII lại được nhấn mạnh thêm.

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta nhấn mạnh bên cạnh việc phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; thời gian tới cần bổ sung nhấn mạnh thêm một nhóm nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngoài việc đưa ra các giải pháp về chính sách cũng như cơ chế kiểm tra, giám sát, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, mỗi cán bộ đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: “Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện”. Hội nghị khẳng định sự gương mẫu của các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ cấp cao đóng vai trò quyết định đến việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay nên “Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn”. Nhấn mạnh này của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

CHUYỂN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TỪ “PHÒNG NGỰ” SANG “PHẢN CÔNG”

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII năm 2016 được coi là một bước tiến đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bởi Đảng ta đã đưa ra một Nghị quyết rất quan trọng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tại Nghị quyết này, Đảng ta đã chỉ rõ 27 biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ khi ban hành Nghị quyết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng đúng như Đại hội XIII khẳng định: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Trung ương và cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.

Ở Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta còn bổ sung thêm những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới.

Về những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, Đảng ta cho rằng nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng. Trong những biểu hiện trên, sự phai nhạt lý tư tưởng cách mạng được đặt lên hàng đầu vì đúng như Đại hội XIII đã từng khẳng định “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”. Do đó, việc bổ sung, làm rõ thêm những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị là sự phản ánh đúng hiện thực khách quan về tình hình tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở nước ta thời gian qua.

Về những biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đó là sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân. Trong những biểu hiện trên, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII bổ sung thêm sự “tiêu cực” và coi đây là một trong những biểu hiện cần kiên quyết đấu tranh.

Ngoài ra, ở Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Trung ương khẳng định trong thời gian tới cần phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra. Đồng thời, Trung ương cũng nhấn mạnh thêm một giải pháp mới nữa là “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm”. Có thể nhận thấy điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là cùng với việc tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đảng ta còn nhấn mạnh đến việc “xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm”. Điều này cho thấy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Hội Nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đó sự việc chuyển trạng thái từ “phòng ngự” sang “tấn công” với một quyết tâm rất cao theo đúng phương châm “không có vùng cấm”, “không có ưu tiên” trong xử lý sai phạm. Do đó, ở Hội nghị này, Đảng ta đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có điểm rất đáng chú ý Trung ương nhất trí ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên./.

Theo tuyengiao.vn

anh tin bai

ĐẢNG ỦY KHỐI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01-KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 28/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch  số 50-KH/ĐUK thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Một là, hằng năm, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương và của Tỉnh, trong đó có chủ đề công tác, phương hướng, nhiệm vụ năm của tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

Hai là, kết hp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác toàn khoá, hàng năm, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, nguồn lực cụ thể, đi đôi với việc tổ chức thực hiện.

Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo sự chuyển biến trong hành động của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa và từng năm với những việc làm và hành động cụ thể. Hằng năm các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và báo cáo kết quả với cấp trên trực tiếp. Mỗi cán bộ, đảng viên tiến hành đánh giá vào dịp kiểm điểm cuối năm. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Tiếp tục quan tâm xây dựng, nuôi dưỡng các mô hình tập th, cá nhân đin hình tiêu biu trong “Học tập và làm theo Bác”; thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình hằng năm; kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng trong địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện trên các phương diện: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong các mối quan hệ công tác và quan hệ với Nhân dân, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc và tác phong công tác... Trong đấu tranh với thói hư, tật xấu; kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác thiếu chuẩn mực, lối sống xa hoa, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phẩm giá, lòng tự trọng, danh dự của người đảng viên, bổn phận, lương tâm, dũng khí và trách nhiệm của người đảng viên trong mọi hoạt động và cuộc sống.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thế hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, dám đột phá, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không đ người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác đ trục lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bốn là, đổi mi công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.

Thường xuyên tuyên tuyền những nội dung cơ bản, trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những câu chuyện cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm theo; về những chủ trương của Đảng, Nhà nước về học tập và làm theo Bác; tuyên truyền về những kết quả học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, các cấp, các ngành; những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác thời gian vừa qua. Tập trung tôn vinh những giá trị tư tưởng có tính phổ biến rộng rãi, vừa có tính tổng kết lịch sử sâu sắc vừa mang tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: thúc đẩy hòa bình; tư tưởng về giải phóng dân tộc, giai cấp, xã hội, con người; bình đẳng giữa các dân tộc; độc lập tự chủ gắn với đoàn kết và hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin trong quan hệ quốc tế. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyên sâu rộng, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt nhân dịp các ngày kỷ niệm gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của các tổ chức đảng, của ngành, cơ quan, đơn vị,… và gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội IX của Đảng bộ Khối.

Chú ý phát hiện, biểu dương các tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt” tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm là, đổi mi, nâng cao chất lung, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Cấp ủy các đơn vị Khối trường, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong Đảng bộ Khối phối hợp với ban lãnh đạo, ban giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa và hằng năm trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan Khối và thực tiễn của Đảng bộ Khối.

Tăng cường công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới phải gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ lý luận và lấy lý luận để dẫn đường cho thực tiễn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng và bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; đồng thời, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp xây dựng và bổ sung nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 16-CT/TU gắn với thực hiện các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể và cá nhân…

Hằng năm, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, các chi, đảng bộ xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên tập trung vào nội dung học tập Bác, kế hoạch đăng ký làm theo và kết quả thực hiện, nhất là vấn đề thực hiện trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.

Bảy là, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 16-CT/TU nhằm làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiên tiến trong “Học tập và làm theo Bác”.

 (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)

anh tin bai

Khai lý lịch của người vào Đảng

Hỏi: Khi hướng dẫn quần chúng khai lý lịch của người vào Đảng, nội dung khai quê quán trong Hướng dẫn 09-HD/TW ngày 05/6/2017 có ghi: “Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay”’; trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ). Tuy nhiên, trong giấy khai sinh ở một số giai đoạn không có mục khai quê quán. Như vậy, quần chúng khi khai lý lịch của người vào Đảng thì có được sử dụng các loại giấy tờ khác như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu… để khai quê quán hay không?

Trả lờiTrường hợp trên, khi khai “quê quán” mà trong giấy khai sinh ở một số giai đoạn không có mục quê quán thì quần chúng có thể khai quê quán theo thông tin trong các giấy tờ có giá trị pháp lý như căn cước công dân, sổ hộ khẩu… khi khai lý lịch vào Đảng.     

(Theo Tạp chí Xây dựng Đảng)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1229
  • Trong tuần: 9 466
  • Tất cả: 895719
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến