Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022
Sáng ngày 21/12/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cùng với những thuận lợi và khắc phục các khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển nhiệm vụ công tác năm 2021 đạt được một số kết quả nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm đề ra đều hoàn thành và đảm bảo tiến độ, các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo: Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng. Đặc biệt đã ban hành 01 nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; 01 nghị quyết về nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội; Đã xây dựng 02 đề án quan trọng trong đó 01 Đề án về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Khối giai đoạn 2021-2022” đã được triển khai thực hiện. Riêng đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” được BTV Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và đồng ý chủ trương triển khai thực hiện từ năm 2022.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, an ninh chính tri, kinh tế xã hội; cùng chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả vừa bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng hai con số; quyết tâm giữ vững địa bàn "An toàn - Ổn định - Phát triển".

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và cấp uỷ cơ sở có sự đổi mới, sáng tạo nên đã đạt được những kết quả rõ nét. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú ý, nâng cao chất lượng và hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, cụ thể; công tác tổ chức, cán bộ được kiện toàn kịp thời và đã quan tâm hơn đến công tác quản lý đảng viên, hoạt động của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ; công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị được nâng lên, công tác kiểm tra nhận thức quần chúng và phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, số đảng viên mới được kết nạp trong năm vượt chỉ tiêu đề ra... Chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc đồng bộ công tác kiểm tra của tổ chức đảng với công tác thanh tra, các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo quy trình, chất lượng. Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới, tổ chức các hoạt động và phong trào quần chúng thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định mục tiêu tổng quát: Thực hiện nghiêm túc Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên kiểm tra, giám sát người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan Đảng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong các cơ quan sở, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học góp phần thực hiện mục tiêu an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Về một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt từ 03% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ từ đầu năm; hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trước đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; tổ chức từ 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng trở lên. Phối hợp tổ chức 02 lớp trung cấp lý luận chính trị cho đảng viên; 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, thực hiện hiệu quả chương trình công tác của cấp ủy, chi bộ; chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Mỗi chi, đảng bộ cơ sở, Ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng và thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát chuyên đề …

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, năm 2022, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, an ninh chính trị, kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị.

 anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tặng giấy khen cho các tập thể và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2017-2021

anh tin bai

Đồng chí Ngyễn Mạnh Cường- Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

anh tin bai

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, tặng giấy khen cho các chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 11 chi, đảng bộ  cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021) cho 4 cá nhân và 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021 cho 6 chi, đảng bộ cơ sở.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 435
  • Trong tuần: 6 060
  • Tất cả: 185566
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
Bản đồ trực tuyến