Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh: 58 năm xây dựng và phát triển (04/9/1964 – 04/9/2022)
anh tin bai

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tiền thân là Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh, được thành lập vào ngày 04/9/1964 theo Quyết định số 139-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, Chính quyền và Bãi Cháy.

 Sau khi thành lập, Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đã kịp thời kiện toàn công tác tổ chức ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đến tháng 5/1965, Đảng bộ có 51 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Hồng Gai với trên 1.000 đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi, đảng bộ cơ quan cấp tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực sự là chỗ dựa tin cậy, là bộ phận tham mưu phục vụ đắc lực cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cùng cả nước góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Trong giai đoạn từ 1964 – 1985, hoạt động của Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh gặp không ít khó khăn. Có những thời kỳ Đảng bộ phải giải thể, hoạt động theo khu vực để phù hợp với địa bàn sơ tán và nhiệm vụ thời chiến; bộ máy tổ chức của Đảng ủy không ổn định, còn hạn chế nhiều mặt. Song được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đoàn kết thống nhất, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

anh tin bai

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ I (1971 – 1973)

Để đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, ngày 22/12/1985, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được tái thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ khối các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy. Tổ chức các đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên 3 khối cũng được hợp nhất theo tổ chức Đảng. Sau khi được hợp nhất, Đảng bộ có 71 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 26 đảng bộ, 45 chi bộ. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 2.229 đồng chí, chiếm 33% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức.

 Năm 2013, căn cứ Quy định số 293-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Đảng bộ cho phù hợp với vị trí, chức năng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngày 29/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 961-QĐ/TU về việc đổi tên Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về “…đđổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chủ động xây dựng Đề án“Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn sau. Sau gần 02 năm xây dựng, hoàn thiện, ngày 12/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 535-QĐ/TU phê duyệt Đề án. Đồng thời, Ban Thường vụ cũng ban hành Quyết định số 536-QĐ/TU đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; Quyết định số 537-QĐ/TU chuyển giao về Đảng bộ Khối 17 tổ chức đảng trong một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp từ Đảng bộ các Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí với hơn 2000 đảng viên.

 Từ khi tái thành lập đến nay (1985 – 2022), Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trải qua 9 kỳ Đại hội; trực thuộc Đảng bộ hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng (52 đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở) với trên 7.5000 đảng viên ở các cơ quan sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và một số đơn vị kinh tế, doanh nghiệp với nhiều loại hình khác nhau.

anh tin bai

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Xuất phát từ quan điểm chung: phải gắn công tác xây dựng đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là yếu tố quan trọng để đánh giá công tác xây dựng đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nhanh chóng được cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Các cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên đã giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đã chú trọng hướng các hoạt động về cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Sự cố gắng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quan trọng của tỉnh trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đưa tỉnh Quảng Ninh luôn đứng trong 5 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước, 5 năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số PCI (2017-2021); các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết tốt hơn, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Những cố gắng của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng thưởng Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý. Riêng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2004), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2014); Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2013, 2019).

 Bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều cơ hội, khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là:

 Một là, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch… cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở các loại hình; tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ của tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên, nhât là người đứng đầu.

 Hai là, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức công tác chính trị tư tưởng và công tác dân vận; đảm bảo tính Đảng, tính thực tiễn, khoa học, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

 Ba là, lấy công tác xây dựng, củng cố, sắp xếp, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là giải pháp căn bản, lâu dài. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ và sinh hoạt theo chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo quy định của Đảng và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác; nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 Bốn là, tiếp tục sắp xếp tổ chức đảng của Đảng bộ Khối theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế đảm bảo củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Lấy cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin làm động lực thúc đẩy đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng.

 Năm là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

 Sáu là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là giải pháp trọng tâm, đột phá. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm.

 Bảy là, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị những nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 Tám là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng.

 Chín là, thí điểm xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong toàn Đảng bộ; triển khai thí điểm ứng dụng “Cẩm nang (Sổ tay) đảng viên điện tử” cho một số tổ chức cơ sở đảng có điều kiện, bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác quản lý, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Cái Lân và Khu công nghiệp Việt Hưng trên địa bàn thành phố Hạ Long.

 Thành tựu và những kinh nghiệm mà Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh rút ra qua chặng đường lịch sử 58 năm là vô cùng quý báu đối với sự phát triển của Đảng bộ trước mắt cũng như lâu dài. Đó là nền tảng, là tiền đề tạo nên sức mạnh mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ đoàn kết một lòng, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 315
  • Trong tuần: 7 768
  • Tất cả: 471789
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến