image banner
Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong những  năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, đặc biệt trực tiếp và thường xuyên là Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy. Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng. Đội ngũ cán bộ chuyên trách tuyên giáo luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; khơi dậy khí thế sôi nổi, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường đang hàng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp và sâu sắc đến tư tưởng chính trị và mọi mặt đời sống tinh thần của xã hội, khiến cho công tác tư tưởng của Đảng và nhiều lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo đứng trước nhiều vấn đề khó khăn, thử thách, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

 Ban Tuyên giáo đã dày công biên soạn, phát hành Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để làm tài liệu tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nâng cao cảnh giác cách mạng và đấu tranh chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 08 hội nghị trực tuyến đến 13 điểm cầu trực thuộc cho trên 9.000 lượt cán bộ, đảng viên. Các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đổi mới về nội dung, hình thức triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; số cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia học tập luôn đạt trên 98%. Sau nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, cấp uỷ các cấp đều xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

 Công tác thông tin - tuyên truyền từng bước đổi mới và tăng cường theo hướng đa dạng hóa về hình thức, phong phú về nội dung. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tham mưu duy trì tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên, thông qua các hội nghị báo cáo viên hằng tháng của tỉnh. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền miệng, thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo kịp thời và có chất lượng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhận thức đúng tình hình, đề cao cảnh giác cách mạng, tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và chế độ XHCN. Thường xuyên phối hợp với Trung tâm truyền thông tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở; kịp thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Năm 2021 đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tại 3 cấp (từ cấp cơ sở, cấp Cụm đến cấp Đảng bộ Khối) với sự tham gia của gần 200 thí sinh. Hội thi được diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, sáng tạo, tạo tạo được không khí giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các chi bộ; nhiều đảng bộ cơ sở đã tổ chức hội thi đạt chất lượng, hiệu quả cao.Tại vòng thi cấp tỉnh, Đảng bộ Khối có 02 thí sinh tham gia, trong đó có 01 giải Nhì và 01 giải Khuyến khích; Đảng bộ Khối được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Công tác văn hóa - văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 có nhiều kết quả. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2020, 2021 cho 500 lượt đại biểu; Nâng cấp Facebook Sóng Vùng Than lên thành Fanpage Sóng Vùng Than; tích cực đăng tải, chia sẻ các thông tin theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Đặc biệt ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 02/11/2021 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể, các cơ quan trong Khối tuyên truyền và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn chặn, giáo dục, giải quyết tốt những phức tạp nảy sinh. Do đó, tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ luôn ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quy định số 03-QĐ/ĐUK ngày 21/01/2021 về công tác tổ chức, giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó đưa chuyên đề Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội; Quyết định kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức và Tổ dự nguồn giảng viên kiêm chức của Đảng ủy. Mời gảng viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng, phong phú các bài giảng của các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức. Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 216 đồng chí bí thư, phó bí thư và cán bộ làm công tác đảng vụ của các chi, đảng bộ cơ sở; cử trên 268 cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; mở 10 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 739 quần chúng ưu tú; 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 361 đảng viên mới kết nạp; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy; tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minhđưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên; trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức đảng hằng năm và làm tiêu chí bình xét thi đua, phân xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức hằng tháng, nămKết quả đánh giá, xếp loại hằng năm có trên 98% đảng viên đạt loại Tốt.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được chú trọng và tổ chức thường xuyên đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, dân tộc và của tỉnh Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã hướng dẫn, định hướng tổ chức nhiều hoạt động với nội dung phong phú hướng về cơ sở với những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, không phô trương, hình thức và tránh chồng chéo.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

 Những năm tới của nhiệm kỳ, Đặc biệt năm 2024 là năm Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tròn 60 tuổi. Đây là một bước phát triển lớn về vị thế, vai trò cũng như trách nhiệm của Đảng bộ, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của Đảng ủy Khối trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 58 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các cán bộ làm công tác Tuyên giáo sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống để phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Khối xác định nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo trong toàn nhiệm kỳ là: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, cùng toàn Đảng xây dựng Đảng về văn hóa; thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và báo cáo, tham mưu cho cấp ủy các cấp kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/ĐUK ngày 28/4/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động của công tác chính trị tư tưởng trong tình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

 Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực: tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

 Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết IX của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát động cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta” trong toàn Đảng bộ Khối nhằm đa dạng và đổi mới hình thức triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhằm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, có hiệu quả. Thông qua cuộc thi phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, gương sáng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của tập thể, cá nhân đổi mới, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong công tác và học tập tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ.

 Bốn là, tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhất là những vấn đề gắn với xử lý tình huống phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, trong đó đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; phối hợp với các đảng bộ trực thuộc để kiện toàn, hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác tuyên giáo, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Theo dõi nắm bắt tâm tư, tình cảm, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời tuyên truyền giáo dục, uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 02/11/2021 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc trên Internet, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 617
  • Trong tuần: 12 766
  • Tất cả: 1257021
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến