image banner
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết công tác Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 25/12/2023, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do Đồng chí Trần Như Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

 Năm 2023, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; ban hành 250 Nghị quyết, kế hoạch, văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ (tăng so với năm 2022 là 218 văn bản), chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 10.370 lượt văn bản (tăng so với năm 2022 là 9.800 văn bản), tiếp nhận, xử lý 1.900 lượt thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tăng so với năm 2022 là 1.874 lượt). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận đã thực sự đi vào nề nếp, công tác tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên được thực hiện theo đúng quy định, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện, trong đó BCH Đảng bộ Sở thực hiện 02 cuộc với 04 tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy Sở tổ chức 02 cuộc với 02 tổ chức đảng, đạt 100% kế hoạch đề ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thưởng xuyên được chỉ đạo, quán triệt, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan và các Đoàn thể, trong đó tập trung vào quán triệt nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức công vụ. Đoàn thanh niên và Công đoàn Sở đã chủ động trong thực hiện vận động cán bộ, đoàn viên trong triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, công tác xã hội từ thiện, tham gia các phong trào chào mừng các ngày lễ lớn của Tỉnh và của Sở.

 Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở, trong đó lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện cho 13/13 địa phương; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Quảng Ninh; báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 tỉnh Quảng Ninh, rà soát xây dựng hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc; trong quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu đã tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề án bảo đảm nguồn vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, cơ sở liên quan trong thực hiện kiểm kê khí nhà kính; trong quản lý môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 08 Kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo về quản lý môi trường, đa dạng sinh học, với vai trò là cơ quan đầu mối trong thực hiện các chỉ tiêu về môi trường, đã tập trung đôn đốc các Sở, ban, ngành thực hiện hoàn thành đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu về môi trường tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030, chất lượng môi trường sống được cải thiện rõ nét, trên địa bàn tỉnh không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển kinh tế biển năm 2023, quyết định phê duyệt công bố địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và dưới biển, kế hoạch về chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đã tiếp nhận, giải quyết 152 đơn thư khiếu nại, vụ việc thuộc thẩm quyền (tăng so với năm 2022 là 81 đơn), tổ chức 28 cuộc thanh kiểm tra với 49 tổ chức, cá nhân (tăng 6 cuộc so với năm 2022), lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 43 đơn vị với tổng số tiền phạt trên 3,3 tỷ đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, nộp lại số lợi bất hợp pháp trên 4,8 tỷ đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định mục tiêu tổng quát: Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò vị thế lãnh đạo của tổ chức đảng. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh, Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh và chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2024, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, với khối lượng công việc nặng nề, trong đó có nhiều nhiệm vụ trọng tâm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, việc chủ động trong xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình trình công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ, việc quán triệt sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Trong năm 2024, đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở, tiếp tục chỉ đạo rà soát quy chế làm việc của cấp ủy, trong đó lưu ý công tác phân công, phân nhiệm, đảm bảo theo đúng quy định, thẩm quyền; sớm triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và các tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm cuối năm 2023. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chuyên đề và việc ghi chép sổ nghị quyết, việc đăng ký lịch sinh hoạt và đánh giá chất lượng sinh hoạt trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng chí yêu cầu đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc, người đứng đầu cấp uỷ về thực hiện quy chế làm việc và chức trách nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu những ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Như Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở báo cáo sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành sẽ triển khai ngay, toàn diện các ý kiến tại Hội nghị trong những ngày đầu năm 2024 góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

anh tin bai

Tại Hội nghị thay mặt Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Như Hạnh đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở cho 4 chi đảng bộ trực thuộc và 43 cán bộ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.

                                                              Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 11 362
  • Tất cả: 1344250
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến