image banner
Đàng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ: Học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể
Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ  khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh, có 71 đảng viên, sinh hoạt tại 07 chi bộ khoa, phòng, trung tâm. Những năm qua, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, Đảng bộ trường đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực trong học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo Hội nghị sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, bài bản, gắn với triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng văn hóa trường Đảng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời có phân công trách nhiệm cụ thể trong cấp ủy, Ban Giám hiệu và từng đồng chí cấp trưởng các khoa, phòng, trung tâm. Nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả trong công tác học tập, quán triệt được triển khai như: Mỗi cán bộ, viên chức, nhất là giảng viên thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao nhận thức; tăng cường và nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo khoa học; xây dựng và phát huy phòng truyền thống của Nhà trường để đổi mới, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, học viên...Do đó, mọi cán bộ, đảng viên đều được quán triệt tầm quan trọng và những nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác, từ đó chủ động đề ra các giải pháp thực hiện.

Hai là: Thực hiện lời dạy của Bác "Tất cả các đảng viên phải cố  gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình", đồng thời quán triệt, thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên của Nhà trường không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chuẩn hóa đội ngũ, nhằm phấn đấu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW.

anh tin bai

Quang cảnh khai mạc Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị”

Từ năm 2021 đến hết tháng 3/2024, đã có 266 lượt cán bộ, đảng viên được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, đào tạo Tiến sỹ 06 đồng chí; Thạc sỹ 05 đồng chí; văn bằng 2 đại học 14 đồng chí; Cao cấp lý luận chính trị 03 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 05 đồng chí; Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 36 đồng chí; Bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên cao cấp 02 đồng chí; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở 04 đồng chí; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đương chức, dự nguồn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03 đồng chí; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn 188 lượt (trong đó 02 lượt BD tại nước ngoài, 09 lượt BDQPAN).

Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường cơ bản đã đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng: (1) Ban Giám hiệu gồm 04 đồng chí đều đạt chuẩn theo quy định: 4/4 có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên (trong đó 01 Phó Hiệu trưởng có trình độ tiến sĩ); 4/4 có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 4/4 giữ ngạch giảng viên chính và tương đương, có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và đảm bảo các chỉ tiêu khác theo quy định. (2) Đối với đội ngũ trưởng, phó các khoa, phòng: 100% có trình độ từ thạc sĩ trở lên có chuyên ngành phù hợp và các chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định chuẩn (trong đó: có 01 lãnh đạo khoa là tiến sĩ, 05 lãnh đạo khoa, phòng đang nghiên cứu sinh); 100% có trình độ cao cấp lý luận chính trị; (3) Đối với đội ngũ giảng viên: Toàn trường có 36 đồng chí là giảng viên lý luận chính trị trên tổng số 63 viên chức, người lao động. Trong 36 đồng chí, 35/36 đồng chí có trình độ thạc sĩ trở lên và có chuyên ngành phù hợp đạt 97,22% (trong đó có 03 tiến sĩ và 05 đang nghiên cứu sinh). 36/36 giảng viên được chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị theo quy định (Cao cấp 28 người (77,77%); trung cấp 08 người (22,23%). 100% giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm theo quy định; 34/36 giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạt 94,44%.

anh tin bai

Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Ba là: Quán triệt và thực hiện tốt phương châm giáo dục lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Sinh thời Bác đã dạy, công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phải bảo đảm phương châm: “Lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành; Bảo đảm thống nhất giữa tính đảng, tính khoa học; phải thường xuyên đổi mới phương pháp, và nâng cao chất lượng giảng dạy của người thầy”. Quán triệt tinh thần trên đây, từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy Nhà trường luôn quán triệt trong cán bộ, giảng viên phải bám sát các quan điểm của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chỉ đạo “Vững lý luận, giỏi phương pháp, sát mục tiêu”; xác định rõ “Học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng”. Hằng năm, 100% giảng viên tham gia thao giảng, dự giờ theo đúng quy định. Nhà trường tổ chức tốt Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi lý luận chính trị (năm 2021 và 2023) với tổng số 32 lượt giảng viên tham gia; trong đó, 03/04 đồng chí được cử tham dự Hội thi toàn quốc được đánh giá đạt Xuất sắc, 01/04 đồng chí đạt Giỏi; 01 đồng chí đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Tỉnh.

Bốn là: Thực hiện lời dạy của Bác “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”: Đảng ủy Nhà trường luôn quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là giảng viên lý luận chính trị về vị trí, vai trò của mỗi giảng viên - chiến sỹ cách mạng trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Do đó, đã luôn nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ năm 2021-2024, có 258 tác phẩm tham gia dự thi (trong đó, năm 2023, có 05 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh). 

anh tin bai

Quang cảnh Hội thảo khoa học

Đặc biệt, đã phát động sâu rộng và hiệu quả phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên nhằm không ngừng quán triệt, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, kết quả nổi bật là: Chỉ đạo triển khai nghiên cứu 16 đề tài khoa học cấp trường, trong đó có 02 đề tài có nội dung nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách tham khảo, tài liệu, bài báo khoa học có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các sản phẩm cụ thể như: Chủ biên xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với quân và nhân dân đảo Cô Tô”;  tham gia nghiên cứu biên soạn 02 cuốn sách “Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay” và “Phong cách làm việc Hồ chí Minh và giá trị vận dụng hiện nay”; bộ Tài liệu bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ đạo nâng cao chất lượng Bản tin Thông tin lý luận – thực tiễn, từ năm 2021 – 2023 đã xuất bản 13 số/ 322 bài viết, trong đó có khoảng trên 10% số bài viết có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là: Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh gắn với đổi mới lề lối, phương pháp làm việc. Đảng bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định về tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động của Trường và cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều văn bản quan trọng. Việc ban hành kịp thời, cơ bản, đồng bộ thể chế, quy định là cơ sở quan trọng và điều kiện để Trường tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Tỉnh, Đảng ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa thành các quy chế, quy định và kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có chỉ đạo mới làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành và quản lý hoạt động chuyên môn bảo đảm hệ thống, đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, không trái với văn bản cấp trên, tạo động lực để cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của Trường thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, có 14 quy chế, quy định đang còn hiệu lực thi hành.

anh tin bai

Quảng cảnh Lễ phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Sáu là: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, gắn với việc cam kết, đăng ký những việc làm cụ thể hằng năm để phấn đấu, rèn luyện, thực hiện nêu gương và xây dựng văn hóa trường Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về rèn luyện đạo đức, lối sống và cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm xử lý dứt điểm những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 16-CT/TU, hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện tốt các quy chế, quy định; không có cá nhân vi phạm đến mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên và các tập thể chi bộ, khoa, phòng, trung tâm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bảy là: Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm như: Gắn học tập và làm theo Bác với quyết liệt thực hiện các chủ đề công tác hằng năm Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy khối chỉ đạo; đồng thời gắn với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung khắc phục dứt điểm các hạn chế đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra…

anh tin bai

Đồng chí  Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Tư kết quả nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm: (1) Phải luôn chú trọng sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác cũng như trong phấn đấu, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. (2) Phải hết sức coi trọng công tác chỉ đạo, đảm bảo bài bản, khoa học, rõ trọng tâm, trọng  điểm (không giàn trải), rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ yêu cầu về chất lượng, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. (3) Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình, cách làm hiệu quả, kịp thời động viên, khích lệ, khen thưởng, gắn với nhắc nhở, chấn chỉnh các biểu hiện coi nhẹ việc học tập và làm theo Bác.

Thời gian tới, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai; đề cao tinh thần tự nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. (2) Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai, phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, đảm bảo bài bản, khoa học, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ yêu cầu về chất lượng. (3) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ học tập và làm theo Bác gắn với tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ “bốn tốt”; xây dựng văn hóa trường Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ trường Đảng “Trung thành, sáng tạo, cống hiến, vì sự nghiệp nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị. (4) Tăng cường đề cao gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ học tập và làm theo Bác. (5) Bám sát chức năng nhiệm vụ của Nhà trường và từng khoa, phòng, trung tâm để xác định rõ mô hình, xây dựng điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác gắn với kịp thời biểu dương, khen thưởng khích lệ, quan tâm bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ, điều động, luân chuyển, nâng bậc lương trước thời hạn…(6) Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm gắn với việc nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm vi phạm.

Với tình cảm và niềm tôn kính Bác vô hạn, cán bộ, đảng viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ sẽ quyết tâm hơn nữa, không ngừng phấn đấu rèn luyện, để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành những việc cụ thể thiết thực hằng ngày, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 453
  • Trong tuần: 13 272
  • Tất cả: 1522314
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến