Đảng bộ Sở Tư pháp Quảng Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng
Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Sở Tư pháp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

 

Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tư tưởng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu, phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, góp phần to lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, động viên và khích lệ nhân dân đấu tranh chống kẻ thù, ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp và bí thư cấp ủy. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước.

     Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình là một trong 05 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những năm vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CCVC,NLĐ.

     Với đặc điểm là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác Tư pháp với nhiều nhiệm vụ được giao, tính chất công việc ngày càng yêu cầu cao, tốc độ giải quyết nhanh, nhiều nhiệm vụ mới và khó trong điều kiện biên chế công chức ngày càng bị cắt giảm. Đội ngũ cấp ủy viên của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý nên phải đảm nhiệm nhiều chức trách nhiệm vụ trong công tác Đảng, chuyên môn, đoàn thể, công việc chuyên môn nhiều, áp lực lớn nên đôi khi chưa dành được nhiều thời gian để nghiên cứu, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm, đặc biệt là các nhiệm vụ công tác chuyên môn của phòng, đơn vị nói riêng và nhiệm vụ chính trị của Sở Tư pháp nói chung. Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Sở Tư pháp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; quan tâm cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa việc giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải  gương mẫu trong thực hiện; phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ và thực hiện công tác cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, hội viên; triển khai sáng tạo, hiệu quả việc giáo dục chính trị tư tưởng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh, các quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ. Việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

     Một là, Công tác quán triệt, triển khai; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng để nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, CCVC,NLĐ

      Hàng năm, Đảng ủy Sở đều ban hành  kịp thời các Kế hoạch quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh có liên quan đến cán bộ, đảng viên và lĩnh vực công tác của ngành; trong đó chú trọng ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết quan trọng của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021-2025”… để triển khai trong toàn Đảng bộ.  

 file-icon

  Hội nghị quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ  Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến cán bộ, đảng viên

    Đặc biệt, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 28/4/2017 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU ngày 12/02/2018 để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết.

     Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và nghị quyết, chỉ đạo của Đảng bộ Sở tới cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đồng thời, kết hợp phổ biến các văn bản của Đảng và các văn bản của Chính phủ, Bộ Tư pháp, của Tỉnh, văn bản liên quan đến công chức, viên chức, người lao động, liên quan đến hoạt động của ngành Tư pháp; tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh, quốc tế... cho cán bộ, đảng viên. Giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về thời cơ, thách thức của đất nước, của tỉnh, của ngành; nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, phá hoại về tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch, cơ hội; giáo dục tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hướng về cội nguồn, làm việc thiện, giữ gìn truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc...cho đảng viên, CCVC,NLĐ.

     Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức như: họp giao ban, họp chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể định kỳ; sinh hoạt chuyên đề; qua Cổng thông tin điện tử của Sở; qua email, Zalo nhóm các chi bộ, các phòng, các tổ công đoàn để quán triệt, triển khai và nhắc nhở cán bộ, đảng viên, CCVC,NLĐ thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở luôn khuyến khích, động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tích cực tự học tập, cập nhật kiến thức để nâng cao hiểu biết mọi mặt, trong đó, việc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là yếu tố hết sức quan trọng.

     Hai là, Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng đời sống văn hóa; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

     Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, đơn vị chuyên môn, động viên cán bộ đảng viên, CCVC,LĐ khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, chuyên môn, đoàn thể giao cho, đặc biệt thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tận tụy của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Chỉ đạo các chi bộ, trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động, thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, CCVC,LĐ, đặc biệt đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; việc thực hiện các chính sách của tỉnh, của Sở... để kịp thời xử lý, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác. Hàng tháng, các chi bộ đều có nội dung sinh hoạt tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ.  

     Đảng ủy Sở luôn nhắc nhở, đề cao vai trò nêu gương, gương mẫu của đội ngũ cán bộ trong cấp ủy, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tự phê bình và phê bình. Đảm bảo hoạt động theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

 file-icon

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

     Bên cạnh đó, một trong những hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ Sở Tư pháp trong những năm vừa qua là việc tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ. Hàng năm, Đảng ủy Sở đều ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung từng năm và triển khai trong toàn đảng bộ, cơ quan. Các chi bộ đã phổ biến, quán triệt Kế hoạch tới toàn thể đảng viên trong sinh hoạt chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đều xây dựng Kế hoạch, Bản cam kết (đăng ký) thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện và tổ chức kiểm điểm hàng năm gắn liền với việc đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, công chức và kiểm điểm chất lượng đảng viên. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5, Đảng ủy và cơ quan Sở Tư pháp đều phối hợp tổ chức tọa đàm hoặc sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC,NLĐ cơ quan và biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên cơ quan Sở có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm và tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm, 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy và cơ quan Sở Tư pháp đã khen thưởng 47 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; Đảng bộ Sở Tư pháp và 03 đảng viên thuộc Sở đã được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen trong các dịp sơ kết 03 năm, 04 năm, 05 năm).

     Ba làĐổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, CCVC,NLĐ; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ

     Về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng: Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, nề nếp việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo quy định và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý và đăng ký lịch sinh hoạt về Đảng ủy Khối theo quy định.

      Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ. Sinh hoạt chuyên đề có nhiều đổi mới, trên cơ sở Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề phong phú, đạt hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, hàng năm Đảng ủy Sở đều duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề từng năm, gắn với chủ đề công tác năm của Tỉnh với nội dung thiết thực, ý nghĩa, đồng thời tổ chức khen thưởng các cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     Công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan Sở Tư pháp có nhiều đổi mới: Chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động luôn được quan tâm đúng mức, kịp thời. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ được Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Hàng năm, Đảng ủy phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát, cử các đảng viên tham gia các lớp trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay, 100% cán bộ, đảng viên diện lãnh đạo quản lý từ phó phòng và tương đương trở lên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, đảm bảo tốt cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của cơ quan và cấp ủy. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy và các cấp ủy quan tâm tiến hành đồng bộ với việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực sở trường, yên tâm công tác.

     Đảng ủy Sở Tư pháp đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Nhóm cộng tác viên tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội, giai đoạn 2021-2025”… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên tuyền các thông tin tích cực, các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

     Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Các chi bộ đã tập trung kiểm tra đảng viên các nội dung về: lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính... Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã triển khai 27 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 07 chi bộ trực thuộc và 02 đảng ủy viên (Trong đó, có 05 cuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4); 07 chi bộ đã thực hiện 35 cuộc kiểm tra, giám sát tại chi bộ (Trong đó, có 08 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 30 cán bộ, đảng viên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4).

     Với một số giải pháp cơ bản trên, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, có 03 năm được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời được khen thưởng các chuyên đề về: công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2022 được Đảng ủy Khối khen thưởng thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐUK ngày 28/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động của công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan) đều đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan Sở Tư pháp được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2020 và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022.

     Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong các tổ chức cơ sở đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

     Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tập trung triển khai hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, các đợt sinh hoạt chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đã được đề ra trong các kỳ Đại hội, Hội nghị Trung ương, nhất là Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII.

     Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung học tập, đa dạng về hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, chi bộ. Tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, thực hiện lồng ghép việc quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan; thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, quán triệt nghị quyết như: soạn nội dung quán triệt bằng Powerpoint, sử dụng hình ảnh, video clip, có số liệu minh họa sinh động, phù hợp, hiệu quả, thu hút người nghe.

     Ba là, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, nhất là cán bộ có chức danh lãnh đạo, quản lý.

     Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nhất là từ chi bộ, trong đó tập trung vào kiểm tra, giám sát việc triển khai chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc sử mạng xã hội, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng… của cán bộ, đảng viên; từ đó đánh giá đúng tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

     Năm là, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”...; xây dựng, duy trì các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, công tác để nhân rộng, lan tỏa trong toàn cơ quan./.

                                                                         Tùng Lâm - Sở Tư pháp 

  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 407
  • Trong tuần: 9 748
  • Tất cả: 554076
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến